Lisaks mahepõllumeeste, töötlejate ning hulgi- ja jaemüüjate suuremale majanduslikule kindlustatusele toob selline trend loomuliku järelmõjuna kaasa ka teiste maapiirkonna ettevõtete arengu ning kasu ka maapiirkondade elanikele laiemalt.

Töökohad

Mahepõllumajanduse iseloomust tulenevalt on soodustatud töökohtade loomine ning maapiirkondade elanike arvu suurenemine ja maapiirkondade majanduslik areng. Seda soodustavad järgnevad tegurid:

Mahepõllumajandustalud/ettevõtted on väiksemad ja mitmekesisemad kui mittemahepõllumajandustalud/ettevõtted, mis kipuvad võrdlemisel olema üldiselt suuremad ja intensiivsemalt majandatud.
Mahetootmine on sageli töömahukam, sest kehtivad piirangud keemiliselt sünteesitud sisenditele ning kasutatakse füüsikalisi ja mehaanilisi võtteid.
Mahepõllumajandusettevõtted sobivad hästi maa- ja ökoturismi ettevõteteks
Uued uurimisvaldkonnad teadlastele (taimekaitse, loomade heaolu, taastuvressursid)

Tõenäoliselt toob mahepõllumajandus kasu ka mahepõllumeeste tervisele, sest nad ei pea töötama kemikaalidega. Samuti suureneb tarbijate lugupidamine mahepõllumeeste vastu, sest inimesed saavad järjest teadlikumaks mahepõllumajandusega kaasnevast soodsast mõjust keskkonnale, loomade heaolule ja sotsiaal-majanduslikule olukorrale.

Maastik

Mahepõllumajandus loob atraktiivsemaid ja looduslikemaid maastikke, sest mahetootjad istutavad hekke ja rajavad niite; säilitavad kohalikku taimestikku ja loomastikku, kaitsevad vee- ja mullaressursse, kasutavad kohalikke taime- ja loomaliike ning muid ressursse jne.

Sellised meetodid tõstavad omakorda maapiirkondade üldist atraktiivsust, mis võib meelitada maapiirkondadesse uusi elanikke - ajal, kus maapiirkondade elanike arv on kogu Euroopa Liidus kahanemas.

Turustusahel

Mahepõllumajandus soodustab ka maakogukondade suuremat seotust toiduturustusahelaga, sest kasutatakse erinevaid turustuskanaleid: näiteks müük talust, talupoodides ja taluturgudel ning internetitellimuste teel; avanevad uued ja mitmekesised turustusvõimalused; toodangu transportimisel turule eelistatakse lühemaid vahemaid.

Nii saavad talunikud tarbijale tooteid vahetult tutvustada, aidates tarbijal mõista, kuidas mingi toode on valminud ja milline on mahetootmisega kaasnevate kasutegurite ulatus. Nad tõstavad klientide teadlikkust ja selgitavad neile, millist mõju võib avaldada nende toiduvalik.

Allikas: ec.europa.eu