Riigimetsi ei jää vähemaks

Eestis kuulub riigile ligi pool metsamaast, mida majandab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Keskus korraldab igal aastal lageraiete tegemist ligi 7500 ha metsamaal, s.o alla 1% riigimetsamaal. Isegi kui RMK 10 aastat järjest ei tegeleks metsauuendusega, poleks võimalik metsapinda kümnendikkugi vähendada.

Tegelikult istutatakse ja külvatakse aastas 80% lagedaks raiutud aladele metsa, 20% jäetakse looduslikult uuenema. Seega ei kao riigimets kuskile – uusi lagealasid ei teki, toimub pidev vana metsa asendamine uuega.

Riik on piisavalt rakendanud mehhanisme, mis tagavad riigimetsa heaperemeheliku kasutamise ja selle säilimise tulevastele põlvedele. Metsauuenduse tempo ja ulatus on rangelt reguleeritud. Raiemaht on määratud riigimetsa majandamise kava ja RMK eelarvega ning valitsuse otsusega riigimetsa raiemahtudest. Kava koostab sõltumatu metsakorraldaja, RMK eelarve kinnitavad nõukogu ja riigikogu, valitsuse otsuse valmistab ette keskkonnaministeerium. Lisaks on RMK-l oma arengukava, mis fikseerib aastased raiemahud, millest tegevuse pikemaajalisel planeerimisel lähtutakse.

Neil dokumentidel on ühine eesmärk: tagada riigimetsa säästlik kasutamine ja turu stabiilsus. Piirangute eiramine (olgu põhjus soov suuremat tulu teenida või turu madalseisus eelarvetulud kokku saada) on igal juhul seaduserikkumine.