Näiteks jõustub uuest aastast käibemaksuseaduse muudatus, millega käibemaksutagasuse piirmäär alaneb 128 eurolt 38 eurole, teatas rahandusministeerium. Sellega säilitatakse sisuliselt 2010. aasta algusest kuni selle aasta lõpuni kehtiv ajutine vähendatud piirmäär, mis on 38,35 eurot, vahendas BNS.

Jõustub ka mitu tulumaksuseaduse muudatust. Füüsilise isiku tulust lubatud mahaarvamiste kogusummat piiratakse 3196 eurolt 1920 eurole. Muudatus puudutab eluasemelaenu intresside, koolituskulude ning kingituste ja annetuste mahaarvamise õigust.

Muudatus puudutab kulusid, mis tekivad alates 2012. aastast ning ei kohaldu 2011. aastale ja varasematele kuludele.

Seadusega luuakse ka metsa väikeomanikele raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise maksuarvestusele erikord. Tööalane tasemekoolitus ei ole enam käsitletav erisoodustusena.

Järgmisest aastast taastuvad kogumispensioni maksed kõikidel kogumispensioniga liitunud isikutele, mis tähendab, et tavapärane sissemaksete tegemise kord taastub ja kõigi jaoks hakkab kehtima kohustusliku kogumispensioni makse, mis koosneb kahe protsendi suurusest koguja osast ja nelja protsendi suurusest riigi osast.

Uuest aastast tõuseb ka tubakaaktsiis 10 protsenti ja alates veebruarist tõuseb alkoholiaktsiis viis protsenti.

Samuti jõustuvad mitmed maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muudatused. Muudetakse maksukorralduse seadust, kohalike maksude seadust, krediidiasutuste seadust ning tulumaksuseadust.

Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline maksualane halduskoostöö muutub tõhusamaks ning lihtsustub ja ühtlustub liikmesriikide vaheline maksude sissenõudmise menetlus. Kaotatakse lähetustega seotud majutuskulu maksuvaba piirmäär. Lähetustega seotud majutuskulu loetakse sõltumata selle suurusest ettevõtlusega seotud kuluks ning sellega ei kaasne täiendavat maksukohustust.

Jõustub ka Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seadus, millega muudetakse Eesti riigi poolt rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks olemisega seotud varaliste kohustuste võtmise ja täitmise seadust. Muutmise eesmärk on anda Eesti riigi IMF-i liikmeks olekuga võetud varalised kohustused üle Eesti Pangale ning täpsustada keskpanga õigusi ja kohustusi Eesti esindamisel IMF-is.

Järgmisest aastast jõustuvad ka lihthangete korraldamist puudutavad riigihangete seaduse muudatused. Lihthankeid tuleb hakata korraldama seaduses sätestatud regulatsiooni alusel kui asja või teenuse eeldatav maksumus jääb vahemikku 10.000 kuni 40.000 eurot, ehitustööde puhul 30.000 kuni 250.000 eurot.

Samuti tuleb lihthanked edaspidi alustada kohustuslikuna riigihangete registris ning seda lihthanketeatega. Lisaks peab suurem osa hankijatest hakkama edaspidi koostama hankekorda ning hankeplaani.

Uuest aastast lõpetatakse ka erimärgistatud vedelkütuse kasutamine paiksetes mootorites ning kaevandus-, metsandus- ja ehitustöödel. Allesjäävatele soodustatud valdkondadele nagu reisijate ja kaupade raudteevedu, laevaliiklus, soojuse ja elektrienergia tootmine ning põllumajandus, rakendatakse soodusmääraga kütuse kasutamise asemel toetusskeeme, mis valmivad 2012. aasta esimeses pooles.

Tallinnas hakkab 1. jaanuarist kehtima maamaksuvabastus kodualusele elamumaale kuni 1500 ruutmeetri ulatuses. Maamaksuvabastusele on õigus üksnes koduomanikul, kes on end hiljemalt 1. jaanuarist 2012 rahvastikuregistris samale aadressile elama registreerinud.

Riiklik maamaksuvabastus koduomanikele hakkab kehtima alates 2013. aastast.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid