Kaheteistkümne ettevõtte kodulehel avalikustati võlglaste nimesid ja sünniaegu ebaseaduslikult.

Andmekaitse inspektsioon tegi ettekirjutuse viiele inkasso- ja krediidiinfo teenust pakkuvale ettevõttele, kohustades neid eemaldama eraisikute nimekirjad kodulehelt. Teised ebaseaduslikult andmeid avalikustanud ettevõtted lõpetasid rikkumise vabatahtlikult pärast sellekohast inspektsiooni soovitust.

Inkasso- ja krediidiinfo teenuse osutajate hulgas on levinud praktika, et eraisikutest võlgnike nimed ja sünniajad avalikustatakse internetis.
Selline võlgnike nimekirja avalikustamine on seaduslik vaid juhul, kui igalt võlgnikult on võetud sellekohane nõusolek.

Isiku maksehäireandmete avaldamise eesmärgiks on võimaldada finantsasutustel, äriettevõtetel ning eraisikutel hinnata teise lepingupoole usaldusväärsust lepinguliste suhete täitmisel, mitte anda teavet tervele ühiskonnale makseraskustesse sattunud inimeste kohta. Seepärast on eraisikutest võlglaste nimede avaldamine, kõigile vabalt kättesaadaval internetilehel, ilma inimese nõusolekuta keelatud.

Isikute kaitset halbade tehingute tegemise eest loetakse kaalukamaks kui võlgniku eraelu kaitset, seepärast näeb seadus ette võimaluse, õigustatud huvi korral, võlainfot saada.

Võlaandmete edastamine on lubatud üksnes isikuile, kellel on andmetele juurdepääsuks õigustatud huvi. Andmete edastaja peab sellise isiku õigustatud huvi tuvastama ning kontrollima andmete õigsust. Samuti tuleb andmete edastamine registreerida.
Seaduslik viis krediidiinfo teenuse osutamiseks on luua identifitseerimissüsteem inimeste tarvis, kes soovivad teha võlaandmete andmebaasi päringu.