Mis on energiamärgis? Energiamärgis on dokument, mis antakse projekteeritava või olemasoleva sisekliima tagamisega hoone kohta ja mille eesmärk on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine, ning vajaduse korral tõendada hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgisele lisatakse soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik võimalus.

Kuigi enne 2009. aastat ehitatud hoonetel ei ole energiatõhususe miinimumnõuded kohustuslikud, peab ehitise või selle osa tasu eest võõrandamisel või kasutusse andmisel energiamärgis siiski olemas olema. Energiamärgise puudumine ei välista küll tehingu tegemist, kuid selle puudumine võib omanikule kaasa tuua rahatrahvi kuni 150 trahviühiku ulatuses, sama teo eest juriidilist isikut võidakse karistada rahatrahviga kuni 1600 euro ulatuses.

Samuti on seadusmuudatusega kehtestatud ka nõuded hoone või selle eraldi kasutatava osa tasu eest võõrandamise või kasutusse andmise kuulutusele. Nimelt peab kuulutus kohustusliku teabena sisaldama energiamärgise andmetest vähemalt energiatõhususarvu või kaalutud energia erikasutust ja sellele vastavat klassi.

Seega, kinnisvara müüki või üürile andmist kuulutades, peab nende nõuetega arvestama. Vastasel korral võidakse kuulutajale, kelleks võib olla ka kinnisvaramaakler, teha ettekirjutus energiamärgise andmete kuulutuses avaldamata jätmise või energiamärgise kohta teadvalt valeandmete esitamise korral ning ettekirjutuse täitmata jätmise eest karistada rahatrahviga kuni 50 trahviühikut ja sama teo eest juriidilist isikut kuni 500 eurose rahatrahviga.

Seega peaks kõik kinnisvara omanikud, kes soovivad enda vara tasu eest võõrandada või kasutusse anda, kontrollima energiamärgise olemasolu. Seda on võimalik teha ehitisregistri kodulehel. Energiamärgise puudumisel, tuleb kinnisvara omanikul see vastava ala spetsialistilt tellida. Kortermajade korral on korteriühistu juhatus (hooneühistu juhatus või valitseja) kohustatud energiamärgise tellima, kui seda nõuab vähemalt üks ühistu liige.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid