Valdo Kalmu 5 ettepanekut, mida tema Eesti riigi 100. juubeliks korda teeks:

1. Olla jätkusuutlik ja mittehääbuv rahvusriik, eesmärgiks peaks seadma, et rahvaarv enam ei kahaneks. Selleks on vaja stimuleerida sündimust läbi lastetoetuste ja pidurdada väljarännet läbi inimeste heaolu kasvu.

2. Kasvatada inimeste heaolu, eesmärgiks peaks seadma elatustaseme tõusu võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. Selleks tuleb kasvatada majandust ja luua kogu Eestit hõlmav tööhõive programm.

3. Kasvatada majandust. Eesmärgiks peaks seadma kasvu üle 5 protsendi. Selleks tuleb kogu majandust ümber struktureerida kõrgema lisaväärtuse loomise suunas ning valida välja 3-5 suurema lisaväärtusega majandusharu ja eelisarendada nende eksporti. Tutvustada Eestit kui atraktiivset investeerimiskeskonda, arendades e-ühiskonda alandades tööjõu makse ja olla avatud.

4. Muuta haridussüsteem vastavaks elu- ja majanduskeskonna vajadustele. Selleks tuleb haridussüsteemi muuta vertikaalselt, arendades põhikoolis loovust ja reaalainete õpet, tõstes gümnaasiumiõppe kvaliteeti ja kõrghariduse rahvusvahelistumist.

5. Muuta riigivalitsemine efektiivseks ja kaasavaks. Eesmärk - valitsemiskulud kahanevad ja seaduseloomesse kaasatakse alati kodanikkond. Selleks tuleb läbi viia riigivalitsemise audit ja riigihaldamise reform. Luua kodanikkonna pidev kontroll riigi juhtimisprotsesside üle.

NB! 6. Ehitada ühiselt Eesti 100. juubeliks Eesti südamesse, näiteks Mäo risti, Eesti maavaradest torn, kuhu saab oma oma panuse anda iga eestimaalane, kes seda soovib.

Elagu Eesti!