„Eelmise aasta tulemused olid tugevad, KredExi brutotulud kasvasid 6,2%, tegevuskulud jäid eelmise aastaga samale tasemele. Tänaseks on laenuvõtjate makseprobleemid oluliselt vähenenud ning sellega seoses on paranenud ka tulemused. Kui kriisiaastatel oli laenude tasumisega probleeme igal viiendal ettevõttel, siis tänaseks on probleeme vähem kui 5% ettevõtetest,“ ütles KredExi juhataja Andrus Treier.

KredExi põhitegevuse brutotulu moodustas 7 miljonit eurot, kasvades 2011. aastaga võrreldes 6,2%. Sealhulgas ulatus tagamistegevusega seotud tulu 2,8 miljoni euroni ning intressitulu laenudelt 3 miljoni euroni.

Kahjude katteks moodustati möödunud aastal eraldisi kokku 3,4 miljonit eurot, samas kui 2011. aastal oli see summa 7 miljonit.

Eraldiste arvelt maksti läinud aasta jooksul välja kahjusid kokku 3,8 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid ettevõtluslaenude tagatistest tulenevad kahjud. Kogu tegutsemisaja jooksul alates aastast 2001 on KredEx välja maksnud kahjusid summas 19,6 miljonit eurot.

KredEx lähtub finantsteenuste pakkumisel eelkõige avalikust huvist, aidates ettevõtteid ja elanike seal, kus turg ei toimi. Missiooni täitmiseks peab KredEx võtma piisavalt riske, ent säilitama aastate keskmisena siiski isetasuvuse. Samas üksikute aastate lõikes võidakse teenida märkimisväärseid kasumeid või kahjumeid.

Ettevõtluse valdkonnas käendas ning finantseeris KredEx läinud aastal allutatud laenu ja krediidiliiniga 480 ettevõtet kogusummas 59,6 miljonit eurot. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata täiendavat finantseerimist summas 144 miljon eurot. Toetatud ettevõtetes töötab kokku 9217 töötajat.

Lisaks ettevõtete toetamisele aitas KredEx möödunud aasta jooksul kodu soetada 1290 noorel perel ja spetsialistil, kes on võtnud pankadest eluasemelaenu kokku 60,6 miljon eurot, kasutades selleks KredExi käendust 7,6 miljoni euro ulatuses.

Eelmise aasta jooksul väljastas KredEx 68 korterelamu laenukäendust kokku summas 2,8 miljon eurot. Pikaajalist ja soodsa intressiga renoveerimislaenu kasutas 2012. aastal 115 korterelamut summas 14,8 miljon eurot. Rekonstrueerimistoetus eraldati kokku 311 korterelamule kogumahus 14,1 miljon eurot.

Aasta lõpu seisuga oli KredExi sihtkapital 70,9 miljon eurot, bilansimaht 191,7 miljon eurot ning tagatisportfell kokku 149 miljon eurot.

KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.