Rebane esitas 2010. aasta lõpus kohtule hagiavalduse Cinamon Groupi vastu ja palus mõista ettevõttelt välja 396 044 krooni suuruse võla ning viivise. Hagiavalduse kohaselt osutas Rebane poolte vahel sõlmitud konsultatsiooniteenuste osutamise lepinguga ettevõtte juhtkonnale konsultatsiooniteenuseid nii nõukogu liikme kui ka konsultandina. Lepingu järgi pidi ettevõte maksma Rebasele iga kuu tasu 2000 eurot neto.

2009. aasta juunis kutsuti Rebane nõukogu liikme kohalt tagasi ja samal kuupäeval lõpetas ta konsultatsiooniteenuste osutamise. Rebane märkis oma hagiavalduses, et ettevõte on jätnud talle maksmata 25 312 eurot. Lisaks palus Rebane talle maksta sellelt summalt välja viivise hagiavalduse esitamise seisuga summas 4075 eurot ja edasi seaduses sätestatud määras kuni põhinõude täitmiseni.

Ettevõte Rebase nõuet ei tunnistanud, kuna osaühingu nimel oli lepingu sõlminud esindusõiguseta isik. Osanike otsuseta ja esindusõiguseta tehtud tehing on aga tühine. Lisaks oli leping allkirjastatud tagantjärele.

Harju maakohus jättis mullu aprillis tehtud otsusega Rebase hagi rahuldamata. Kohus märkis, et nõukogu liikmega sõlmitud lepingu sõlmimise peab otsustama ettevõtte üldkoosolek, kuid osanike koosoleku protokollis ei ole viidet sellele, et koosolek oleks otsustanud tehingu tegemise Rebasega või volitanud juhatust seda tegema.

Kuna Rebane oli ka ise nõukogu liige, oli tal võimalus kontrollida ja ta olekski pidanud kontrollima, kas nõuetekohane osanike otsus on vastu võetud, märkis kohus.

Tallinna ringkonnakohus tühistas tänavu veerbuaris maakohtu otsuse ja mõistis ettevõttelt Rebase kasuks välja põhivõlana 23 000 eurot ja viivisena 6658 eurot. Kohus leidis, et Rebasega lepingu sõlminud isik esindas osanikke, kellele kuulus kokku 78 protsenti ettevõtte aktsiatest. Ja kuigi protokollis Rebast otseselt ei mainitud, oli üldkoosoleku otsuse eesmärgiks kiita heaks nõukogu esimehe tasu ja sellena peeti silmas just Rebast.

Ettevõte palus oma kassatsioonkaebuses otsus tühistada, väites et Rebase nõude aluseks olev leping on tühine ja seda ei ole osanike otsusega heaks kiidetud.

Riigikohus rahuldaski kaebuse ja märkis otsuses, et osaühingu liikmete tasustamise korra ja tasu otsustab osaühingu üldkoosolek. Üldkoosoleku protokoll on notariaalselt tõestatud ja selle kohaselt on õige väide, et Rebase nõude aluseks olevale lepingule kirjutas alla esindusõiguseta isik ja lepingut ei ole osanike otsustega heaks kiidetud.

Kolleegium on oma varasemas praktikas leidnud ja kordab taas, et küsimuses, mille otsustamiseks on vajalik osanike otsus, peab see olema selgesõnaline. Kui otsustatakse mingi tegevuse heakskiitmist, peab ka see heakskiit otsuses selgelt väljenduma. Lisaks peab selline otsus vastama seadusest ja põhikirjast tulenevatele kvooruminõuetele.

Riigikohus nõustus otsuses ka maakohtuga, et Rebane nõukogu liikmena oleks ise saanud kontrollida, kas temaga lepingu sõlminud isikule on selleks ka volitus antud.

Aapellatsiooni- ja kassatsiooniastme menetluskulud jättis kohus Peeter Rebase kanda.

Cinamon Group OÜ peab kinosid Tartus Tasku keskuses, Riias ja Kaunases. Ettevõtte ainus juhatuse liige on Iveta Kūliņa.

Ettevõte ei ole esitanud majandusaasta aruandeid ei 2011. ega 2012. aasta kohta.