"Oleme selles osas ka komisjoniga ühendust pidanud ning eelnõude kavandid Euroopa Komisjonile vastavuse kontrollimiseks ka edastanud," ütles ministeeriumi nõunik Rasmus Ruuda BNS-ile.

Juuli lõpus saatis MKM kooskõlastusele maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu direktiiviga. "Konkurentsiameti määrust muudetakse seoses direktiivide 20009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ ülevõtmisega. Sisuliselt täpsustatakse täna seadusandluses juba toodud üldisi kohustusi ning viiakse need üle määrusesse, kuhu need olemuselt paremini sobivad," selgitas Ruuda.

Ministeeriumi planeerib ülevõtmata sätteid puudutavad vajalikud seadusemuudatuste - elektrituruseaduse ja maagaasiseaduse - eelnõud augustikuu jooksul valitsusele edastada, et neid riigikogu sügisistungjärgul esimesel võimalusel lugema hakatakse. Menetlemise aeg on seejärel parlamendi otsustada, lisas ta.

Siiski ei nõustu ministeerium direktiivide hagis kõigi etteheidetega ning on seisukohal, et ülevõtmata sätted ei ole takistanud ei elektrituru ega maagaasi turu efektiivset toimimist.

"Kuid rääkides näiteks gaasist, meil on üle võtmata direktiivi  need sätted, mis puudutavad veeldatud maagaasi hoidlaid. Paraku meil ei ole ühtegi LNG terminali, rääkimata sellest, et meil oleks mõni hoidla olemas," on peaminister Andrus Ansip juhtumit varem kommenteerinud.

Ühes hagis palub komisjon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli alusel tuvastada, et Eesti ei ole täitnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivist, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju, tulenevaid kohustusi, kuna Eesti ei ole vastu võtnud direktiivi kõigi sätete ülevõtmiseks vajalikke õigusnorme.

Teises hagis palub komisjon tuvastada, et Eesti ei ole täitnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivist, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju, tulenevaid kohustusi, kuna Eesti pole vastu võtnud direktiivi kõigi sätete ülevõtmiseks vajalikke õigusnorme.

Euroopa Komisjon teatas jaanuaris, et esitab Euroopa Kohtule kaebuse Bulgaaria, Eesti ja Suurbritannia vastu, kuna need riigid ei ole Euroopa Liidu (EL) energia siseturu eeskirju täielikult üle võtnud. Liikmesriigid oleks pidanud võtma need direktiivid üle 2011. aasta 3. märtsiks.

Eesti suhtes soovitab komisjon kohaldada iga päeva kohta arvestatavat 5068,8 euro suurust trahvi iga mittetäielikult üle võetud elektridirektiivi kohta ja 4224 euro suurust trahvi iga mittetäielikult üle võetud gaasidirektiivi kohta.