Riigikohtusse saabusid õiguskantsler Indrek Teder koos nõuniku, riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu, sotsiaalministeeriumi esindajad, Juhan Põldroos Konkurentsiametist, Apteekrite ühendust esindab Raidla advokaadibüroo vandeadvokaat, partner Ants Nõmper, samuti tulid kohale Linnade liidu esindajad ja Apteekrite liidust Kai Kimmel.

Riigikohtu üldkogu eesotsas riigikohtu esimehe Priit Pikamäega otsustas, et igale menetlusosalisele eraldatakse esinemiseks 10 minutit. Lisaks pisut aega riigikohtunikele menetlusosalusele küsimuste esitamiseks.

Praeguseks on oma seisukohad esitanud õiguskantsler ja tema nõunik. Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindaja Maret Maripuu loobus pikemast argumentatsioonist Tederi seisukohtade ümberlükkamiseks.

Sotsiaalministeerium ei jaga õiguskantsleri seisukohta, et praegune ravimiseaduse paragrahv 42 rikub põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadust ja soodustab ebavõrdset konkurentsi.

Lihtsustatult seisneb vaidlus selles, kas säilitada praegune olukord, kus turgu domineerivad hiljuti Postimehe omanikfirma soetanud Margus Linnamäe ravimimüügi kontsern Magnum ja Põhja-Euroopa juhtivasse gruppi kuuluv Tamro, Kaks firmat kontrollivad koos hinnanguliselt 4/5 ravimiturust - nii hulgi kui ka jaemüüki.

Või avada turg ning lasta sinna ka uusi tulijaid, mida pooldab näiteks patsientide ühing ja turul laieneda soovida ettevõtted, näiteks Yliopiston Apteekki.

Õiguskantsler Indrek Teder esitas 9. jaanuaril Riigikohtule taotluse tunnistada ravimiseaduse § 42 lõiked 1–3 põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks, kuna tema hinnangul rikuvad üldapteegi tegevusloa väljaandmisel ja muutmisel ettenähtud piirangud põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadust ja üldist võrdsuspõhiõigust.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium andis asja lahendamiseks Riigikohtu üldkogule, kuhu kuuluvad kõik riigikohtunikud. Üldkogule üleandmise määrus on leitav Riigikohtu kodulehelt, avalikud on ka muud kohtuasja materjalid.

Poliitikud, sealhulgas ministrid, pole suutnud või soovinud probleemile lahendust leida juba aastaid, kuigi näiteks konkurentsiamet on sellele korduvalt tähelepanu juhtinud.

Probleemi kirjeldab ka ilmekalt mullu septembris avaldatud riigikontrolli aruanne riigikogule, mis jõudis muuhulgas järeldusele, et alates 2006. aastast kehtiv apteekide asutamise piirang, mille eesmärgiks oli elavdada turul konkurentsi ning vähendada maa-apteekide sulgemist, ei ole eesmärke täitnud.