Võlgniku vara väärtus on üle 300 euro, kuid võlgu on kokku üle 500 000 euro, ütles kohtu pressiesindaja BNS-ile.

Kohus leidis, et võlgnikul puudub maksevõime, tema tegevus on lõppenud, puuduvad väljavaated selle taasalustamiseks ja võlgniku makseraskusi tuleb käsitada alalistena.

Pankrotiseaduse järgi lõpetab kohus määrusega menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu olenemata võlgniku maksejõuetusest, kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ja pole võimalik vara tagasi võita või tagasi nõuda, sealhulgas puudub võimalus esitada nõue juhtorgani liikme vastu.

Summeri Korraldamise Klubil puudub vara isegi ajutise pankrotihalduri töötasu ja kulutuse täies ulatuses katmiseks. Teada ei ole ka võimalusi pankrotivara suurendamiseks kas varaliste nõuete esitamise abil või muul viisil. Maakohus peab ebatõenäoliseks, et võlgniku vara arvel saab rahuldada võlausaldajate nõudeid. Pankroti väljakuulutamise korral tekiksid täiendavad kulutused seoses kohustuslike menetlustoimingutega, nagu koosolekute läbiviimine, erinevate aruannete koostamine, nõuete kontrollimine, kaitsmine ja nii edasi. Paraku puudub vara, mille arvel saaks neid kulusid katta.

Kohus teatas võimalusest maksta pankrotimenetluse kulude katteks kohtu määratud summa 2000 eurot kohtu deposiiti. Võlausaldajad ega kolmandad isikud ei ole määratud summat kohtu deposiiti tasunud.

Ajutise halduri tasu mõistis kohus koos sotsiaalmaksuga 528,01 euro ulatuses välja riigi vahenditest. 302,37 euro ulatuses mõisteti halduri tasu ja hüvitatavad kulutused välja SKK-lt.

Kohus kohustas ajutist pankrotihaldurit likvideerima SKK-d kui juriidilisest isikust võlgnikku kahe kuu jooksul pankrotimenetluse lõpetamise määruse jõustumisest arvates.

Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Jüri Makarovi eestvedamisel suvel korraldatud muusikafestivalil Rock Summer 25 jäi publikuhuvi väikeseks.