„Toidusektori kohta kiire käibekasvu tingimustes vähenesid tegevuskulud 0,3 miljoni euro võrra ning paranesid oluliselt nii ärikasum kui ka puhaskasum. Vene rubla ja Rootsi krooni kursi ebasoodne liikumine tekitas aasta kokkuvõttes 0,7 miljoni eurose valuutakursikahjumi," teatas ettevõte.

IV kvartal oli küll edukas käibe kasvu mõttes (32,4%), kuid kasumlikkus jäi ootustele alla vähenedes aastaga. „Neljanda kvartali rekordiline käibe kasv tulenes eelkõige madalama lisandväärtusega toorkala ja kalafilee müügist Soome turul, mille tulemusena suudeti saavutada eelmise aastaga samaväärne brutokasum," selgitas ettevõte teates.

„Rootsi Põllumajandusameti piirangute vabastamise järgselt osaliselt taastunud kalakasvatus tingis oma tavapärase tsüklilisusega ka suurema kalavarude ümberhindluse kahjumi neljandas kvartalis. 17. detsembril 2013. aastal otsustas Rootsi Põllumajandusamet teha Premia poolt esitatud kahju ja saamata jäänud tulu nõude osas ettemakse summas 452 tuhat eurot, mis on kajastatud neljanda kvartali muudes ärituludes.  Vene rubla ja Rootsi krooni kursi liikumised tekitasid 233 tuhande eurose valuutakursikahjumi, millest 2/3 oli mitterahaline realiseerimata kursikahjum nõuete ümberhindlusest. Aruandeperioodi äritegevuse rahavoog paranes võrreldes aasta varasema perioodiga 0,5 miljoni euro võrra."