Harju Maavalitsus koostöös Tallinna ja Helsingi Linnavalitsustega ning
Femern Belt Arengufondiga Taanist on ette valmistamas Tallinna ja
Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvuse eeluuringu projekti nimetusega
TALSINKIFIX, teatas Harju maavalitsus.

Ühisprojekti raames kuulutatakse homme välja hange Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvusuuringu eeluuringu teostamiseks.

Eeluuring koondab kokku kõik teadaolevad senised uuringud ja andmed eesmärgiga anda teaduslikult põhjendatud ning analüüsidele toetuv esialgne hinnang: „Kas ja milliste tingimuste korral on mõeldav Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse loomine?“

Seni teaduslikult põhjendatud hinnang püsiühenduse otstarbekuse osas puudub. Uuringu ülesandeks on koondada teadaolevad andmed ning välja selgitada missuguseid andmeid ja uuringuid on veel vaja teostada. Uuringu osaks on hinnangu andmine võimaliku püsiühenduse väljavaadetele sotsiaalmajanduslikust aspektist.

Tasuvusuuringu eeluuringuga vaadeldakse võimalikku Tallinna ja Helsingit siduvat püsiühendust tunnelina või tunnelite ja sildade kombinatsioonis. Rail Balticu „pikendamine“ üle lahe Soome võimaldaks kasvatada kauba- ja reisijatevoogu trassil, ühendaks kogu skandinaavia ühtsesse raudteevõrgustikku ning tagaks regionaalpoliitiliselt olulise kiire maismaaühenduse Kesk-Euroopaga seniste äärealade jaoks.

Projekti TALSINKIFIX kogumaksumus on 100 000 eurot ning 85 protsendi ulatuses rahastab projekti Euroopa Liidu Läänemere Strateegia seemnerahastu programm (EUSBSR Seed Money Facility).

Tallinna ja Helsinki vahelise püsiühenduse tasuvusuuringu eeluuringu lõpparuanne valmib 2015 aasta alguses.

Tallinn-Helsingi püsiühendus on välja toodud üleriigilises planeeringus Eesti 2030+, Harju maakonna maakonnaplaneeringu ja Viimsi Valla Üldplaneeringus. Püsiühenduse eesmärk on siduda Tallinna ja Helsingi pealinnaregioonid. Tallinn-Helsingi transpordi arengustrateegiate analüüs on välja toonud, et hästiühendatud kaksiklinnad omavad potentsiaali muutuda Põhja-Euroopa heaolu- ja innovatsiooni keskuseks.