„Lõppenud aastat iseloomustas aktiivne töö ettevõtete tegevuse ja investeeringute, elanike kodude soetamise ning elamute rekonstrueerimise finantseerimisel. Lisaks olemasolevate teenuste pakkumisele töötasime välja mitmeid uusi lahendusi nii laenude, riskikapitali kui ka käenduste valdkonnas," ütles KredExi juhataja Andrus Treier.

Ettevõtete tegevuse arendamisel on laenud endiselt olulisel kohal, samas alanes aasta jooksul majanduskeskkonna üldine riskitase ja tihenes pankade omavaheline konkurents, mistõttu on pangad valmis tugevamaid ettevõtteid finantseerima järjest soodsamatel tingimustel.

"Vajadus KredExi täiendavate tagatiste järele on eelkõige alustavatel ning väikestel ja mikroettevõtetel, mis moodustavad aasta käendusmahtudest tervelt 71,3 protsenti. Samuti on KredExi käendus oluliseks abiks eelkõige noortele peredele eluasemete soetamisel ning väiksematele või kaugemates piirkondades asuvatele kortermajadele renoveerimistööde teostamisel,“ selgitas Treier.

KredExi põhitegevuse brutotulud moodustasid 6,5 miljonit eurot, kahanedes 2012. aastaga võrreldes 8,3 protsenti. Sealhulgas ulatusid tagamistegevusega seotud tulud 2,9 miljoni euroni ning intressitulud laenudelt 2,6 miljoni euroni.

Kahjude katteks moodustati 2013. aastal eraldisi kokku 2,3 miljonit eurot (2012. aasta eraldised 3,4 mln). Kahjusid maksti 2013. aasta jooksul välja kokku 2,5 miljonit eurot (2012. a. 3,8 mln), millest enamuse moodustasid ettevõtluslaenude tagatistest tulenevad kahjud. Kogu tegutsemisaja jooksul on KredEx välja maksnud kahjusid summas 22,1 miljonit eurot.

KredEx lähtub finantsteenuste pakkumisel eelkõige avalikust huvist, aidates ettevõtteid ja elanike seal, kus turg ei toimi. Missiooni täitmiseks peab KredEx võtma piisavalt riske, ent säilitama aastate keskmisena siiski isetasuvuse. Samas üksikute aastate lõikes võidakse teenida märkimisväärseid kasumeid või kahjumeid. Alates asutamisest 2000. aastal on KredEx teeninud kasumit kokku 5,0 miljonit eurot.

Eelmisel aastal loodi esimesed fondid Balti Innovatsioonifondi alla, kuhu Eesti riik on läbi KredExi investeerinud 20 miljonit eurot.

„Balti Innovatsioonifondi eesmärk on rahastada Baltikumi kasvuettevõtteid. Aasta jooksul väljastati fondijuhtidele esimesed mandaadid ja toimuvad aktiivsed läbirääkimised erainvestorite kaasamiseks. Lisaks valmistab KredEx ette järgmist, eelkõige alustavate ja varase faasi ettevõtete finantseerimiseks mõeldud fondifondi. Nimetatud kahel fondil on oluline mõju seni suhteliselt väheaktiivse era- ja riskikapitali turu elavdamisel, luues pikaajalise aluse nii ettevõtetele vajalike investeeringute kaasamiseks kui ka investorite huvi äratamiseks siinse kapitalituru vastu,“ rääkis Treier.

Ettevõtluse valdkonnas käendas ning finantseeris KredEx 2013. aastal 529 ettevõtet kogusummas 55,2 miljonit eurot. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata täiendavat finantseerimist summas 105,2 miljonit eurot. Toetatud ettevõtetes töötab kokku 8484 töötajat ning projektide tulemusena plaanitakse luua 661 uut töökohta.

Lisaks ettevõtete toetamisele aitas KredEx möödunud aasta jooksul kodu soetada 1723 noorel perel, spetsialistil ja veteranil, kes on võtnud pankadest eluasemelaenu kokku 92,6 miljonit eurot, kasutades selleks KredExi käendust 12,9 miljoni euro ulatuses. Eelmise aasta jooksul väljastas KredEx 75 korterelamu laenukäendust kokku summas 4,7 miljonit eurot. Pikaajalist ja soodsa intressiga renoveerimislaenu kasutas 2013. aastal 99 korterelamut summas 17,5 miljonit eurot. Rekonstrueerimistoetus eraldati kokku 95 korterelamule kogumahus 8,3 miljonit eurot. Alates 2001. aastast on KredExi eluasemelaenu käendust kasutanud 22 250 leibkonda, korterelamu renoveerimislaenu käendust on kasutatud 721 korral.

Aasta lõpu seisuga oli KredExi sihtkapital 70,9 miljonit eurot, bilansimaht 201,3 miljonit eurot ning tagatisportfell kokku 148,0 miljonit eurot.

KredEx on riigi finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.