Epler&Lorenzi kants on Tartu. Firma tegeleb ohtlike jäätmete käitlemise, keskkonnakaitseliste puhastustööde teostamise ja pakendi-, ehitus- ja biojäätmete taaskasutamisega.

Firma 2013. aasta aruandes seisab, et jäätmekäitlusalases tegevuses keskendus ettevõte keskkonnakaitseliste puhastustööde teostamisele, tahke jäätmekütuse tootmisele energiasaamise ning pakendijäätmete sorteerimisele jäätmete taaskasutamise ja ringlussevõtu eesmärgil, mille tulemusena kasvasid käideldud jäätmete mahud.

Käesoleval ajal omab AS Epler&Lorenz ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja maakondlikke jäätmelubasid.

Ühtlasi on aruandes kirjas, et Epler&Lorenz teeb koostööd kohalike omavalitsustega keskkonnakaitse probleemide lahendamisel, osaledes koolitustel ettekannetega kohalikele omavalitsustele ja elanikele. Koostöös õppeasutustega korraldab AS Epler&Lorenz õpilastele ja tudengitele infotunde ja ekskursioone ettevõttes, aidates kaasa keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusalase teadlikkuse tõusule noorte seas.

Eelmise aasta investeeringute kohta kirjutavad ettevõtte omanikud, et aruandeperioodil investeeriti jäätmete taaskasutamist ja ringlussevõttu võimaldavatesse seadmetesse ning käitlushoonete laiendamisse 530 000 eurot.

"2013. aasta lõppes pakendi- ja ehitusjäätmete käitluskeskuse, biolagunevate jäätmete kompostimisväljaku ehitus ning käivitus pakendi- ja
ehitusjäätmete sorteerimisliin projekti "Pakendi- ,ehitus ja biojäätmete taaskasutuse edendamine Lõuna-Eestis" raames. Projekti toetas
Keskkonnainvesteeringute Keskus Ühtekuuluvusfondi vahenditest," lisab aruanne.

AS Epler&Lorenz kuulub 100protsendiliselt Waste E&L OÜ-le. Selle osaühingu omanikud on samuti Jüri Epler ja Janis Lorenz. Peale eelnevalt kirjeldatud ettevõtte on Waste E&L-i omanduses ka osaühingud Kesto ja Compostus.

Waste E&L-i mullune käive oli 3,4 miljonit ja tunamullu 2,5 miljonit eurot. Seejuures teeniti kasumit vastavalt 935 000 ja 433 000 eurot. 2012. aastal maksis Waste E&L omanikele 65 000 eurot ja mullu 95 000 eurot dividende.