Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sai eile õhtul rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnalt hankemenetluse kehtetuks tunnistamise seisukoha projekti.

MKM-i avalike suhete juht Rasmus Ruuda ütles Ärilehele, et kuna dokument jõudis majandusministeeriumisse alles eile õhtul, siis MKM alles analüüsib rahandusministeeriumi väiteid ja esitab vastuväited mõne päeva jooksul. "Tegemist on hangete puhul normaalse protsessiga, kus osapooled omavahel argumenteerivad," lisas ta.

Oluline on tema sõnul aga rõhutada, et otsuseid tehtud ei ole ja praamihanget ei ole peatatud. 

Ruuda viitas ka sellele, et MKM läks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusele üle vastavalt rahandusministeeriumi endi juhistele – nimelt näeb riigihangete seaduse ette, et rahandusministeeriumi kohustuseks on nõustada hankijaid riigihangete seaduse rakendamise küsimustes.

„Me küsisime, kas see on korrektne, kui me läheme hankega üle järgmisse etappi. Nemad ütlesid, et on. Seega on rahandusministeeriumi vastupidine seisukoht üllatav," selgitas Ruuda.

MKMi vastus rahandusministeeriumi argumentidele:

1. Esimene Väinamere Liinide pakkumus ei vastanud hanketingimustele, kuna pakkuja esitas tingimusliku pakkumise. Sellist pakkumust ei luba seadus ega kohtupraktika vastavaks pidada.

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hanke läbiviimise eelduseks on riigihangete seaduse kohaselt asjaolu, et avatud hankemenetluse käigus esitatud pakkumus või pakkumused erinevad oluliselt hankedokumendis toodud tehnilisest kirjeldusest.

Rohuküla-Heltermaa ja Kuivastu-Virtsu parvlaevaliinidel vedaja leidmiseks korraldatud hankemenetluse esemeks on teenuse osutamine nelja parvlaevaga alates 01.10.2016, seega on tehniline kirjeldus mõeldud kõigi teenuse osutamiseks kasutatava nelja parvlaeva kohta. Lisaks on hanke esemeks riigi õigus hankelepingu lõppedes osta neli tehnilisele kirjeldusele vastavat parvlaeva välja.

2. Väinamere Liinid OÜ pakkumuses puudusid aga asjakohased kinnitused ja tõendid selle kohta, et Väinamere Liinid OÜ oleks võimalik kasutada kolme prahilaeva avaliku teenuse osutamiseks alates 1. oktoobrist 2016.

Pakkuja esitas üksnes allprahilepingu peamise lehe, kust ilmnes, et laevade prahtimise õigus alates 1.oktoobrist 2016 sõltub lisatingimustest, mida aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ei avaldatud. Ka neljanda laeva olemasolu kohta alates 1. oktoobrist 2016 ei esitanud Väinamere Liinid hanketingimustes nõutud kinnitust. Seega puudus sisuliselt hanke ese, mille vastavust tehnilisele kirjeldusele oleks MKM kontrollida saanud – esitatud pakkumus ei andnud MKMile teavet, kas pakkumuses viidatud parvlaevu ka tegelikult 1. oktoobrist 2016 avaliku teenuse osutamiseks kasutada saab. Puudus teave, kas ükski pakkumuses viidatud laev 1. oktoobrist 2016 üldse liinile jõuab. See tähendabki seda, et pakkumus ei vastanud hanketingimustes ettenähtud tehnilisele kirjeldusele.

3. Üks hanke oluline ese on riigi õigus hankelepingu lõppedes teenuse osutamiseks kasutatud ning hanketingimustes ettenähtud tehnilisele kirjeldusele vastavad parvlaevad välja osta. Selle võimaluse tõendamiseks pidi pakkuja esitama prahilaevade omaniku vastava kinnituse.

Paraku pakkuja prahilaevade mingit omaniku sellist kinnitust ei esitanud. Väärib rõhutamist, et Saaremaa Laevakompanii ei ole laevapereta laevade registri andmetel pakkumuses viidatud laevade omanik. Seega puudus ka selles osas tõendus hankelepingu eseme olemasolu kohta, mille vastavust tehnilisele kirjeldusele kontrollida.

4. Lisaks sellele, et MKMi puudus teave ja selgus pakkumuses viidatud parvlaevade keeruliste omandisuhete ja mitmeastmeliste prahisuhete kohta, mida pakkuja MKMile selgitama ei soostunud, teatas Väinamere Liinid OÜ oma pakkumuses ka seda, et ei nõustu hanketingimustes ja hanketingimuste lahutamatuks osaks olnud avaliku teenindamise lepingu projektis ettenähtud läbipaistva aruandluse esitamisega kasutatud dotatsiooni kohta – ka see nõue oli tehnilise kirjelduse osa ning keeldumine läbipaistva aruandluse esitamisest tähendab samuti, et Väinamere Liinid OÜ pakkumus ei vastanud olulises osas tehnilisele kirjeldusele.