Kõik Eesti pangad, kes osalesid Euroopa Keskpanga eestvedamisel toimunud pankade põhjalikus hindamises, läbisid selle väga edukalt. Euroopa Keskpanga põhjalikus hindamises (Comprehensive Assessment, CA) osalenud pankade varade kvaliteedi hindamise (Asset Quality Review, AQR) tulemus mõjutas Eesti oluliste pankade kapitali adekvaatsust vaid alla ühe protsendipunkti.

Pankade vastupidavust võimalikele kriisidele testinud tugevusanalüüs ehk stressitest näitas, et testitud kriisistsenaariumitel negatiivset mõju Eesti oluliste pankade - Swedbanki ja SEB Panga kapitali adekvaatsusele ei ole. Võimalikud täiendavad laenukahjud saab katta intressitulu või olemasolevate kapitalipuhvritega.

Ka väikepank täitis nõuded

Hindamises osalenud DNB Panga jaoks oli läbiviidud konservatiivse hindamise mõju kapitali adekvaatsusele panga väiksuse ja laenuportfelli kontsentreerituse tõttu suurem. Sellest hoolimata täitis ka väikepank nõutud kapitalipiirmäärad piisava varuga.

"Pankade kapitalibaas on tugev ja võime stressi tingimustes võimalikke realiseeruvaid riske kapitaliga katta suur. Seda näitab asjaolu, et põhjaliku hindamise koondtulemusel oluliste pankade kapitali adekvaatsus ei vähenenud," ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld.

Pankade põhjalik hindamine (Comprehensive Assessment, CA) koosnes pankade varade kvaliteedi hindamisest (Asset Quality Review, AQR) ja seejärel toimunud stressitestist. Viimase metoodika töötati välja ning stressitest viidi läbi koostöös Euroopa Pangandusjärelevalvega EBA.

Üksikasjalikud tulemused pankade põhjalikus hindamises osalenud Swedbanki, SEB Panga ja DNB Panga kohta on leitavad Euroopa Keskpanga kodulehelt.

Kokku hinnati 123 pangandusgruppi

Pankade varade kvaliteedi hindamise käigus hinnati Euroopa Keskpanga poolt pankade varade tegelikku väärtust ja tagatiste piisavust 31. detsembri 2013 seisuga. Kokku hinnati 130 euroala panga varasid. Tegemist oli riskipõhise hindamisega - varasid hinnati Euroopa Keskpanga enda konservatiivse hindamismetoodika, mitte raamatupidamisreeglistiku alusel.

Tegemist on unikaalse hinnanguga pankadele, kuivõrd varasematele Euroopa Pangandusjärelevalve EBA stressitestidele ei ole pankade varade põhjalikku hindamist eelnenud. Eelnevad stressitestid on läbi viidud ilma varade eelneva riskipõhise korrigeerimiseta.

Erinevalt euroala pankade varade põhjalikust hindamisest hõlmas stressitest pangandusgruppe ka liikmesriikidest väljastpoolt euroala, kokku 22 Euroopa Liidu riigist ning kõnealune tugevusanalüüs teostati 123 pangandusgrupi kohta.