Korterelamute terviklikku rekonstrueerimist on 2010. aastast toetatud läbi SA KredEx ning kindlasti ei ole toetus oma olemuselt uus või laia tutvustust vajav. Kokku oleme rekonstrueerinud juba üle 600 elamu ning häid näiteid õnnestunud projektidest võib leida igast maakonnast. Kahjuks on meie elamufond aga endiselt pigem suure hooga vananev kui uuenev ning seetõttu tuleb ka rekonstrueerimist tempokalt jätkata.

Senised projektid on näidanud, et viies läbi korterelamu tervikliku rekonstrueerimise, on küll kulud suured ning tihti tuleb korteriühistul võtta ka pangalaenu, kuid tänu saadavale toetusele ning rekonstrueeritud elamus kütteperioodil saavutatavale kokkuhoiule on võimalik, et leibkonna kogukulud jäävad senisele tasemele. On ka juhuseid, kus kulud on pisut tõusnud, kuid arvestades, et korterelamu üldine väljanägemine ning seisukord ja ka korterite sisekliima on niivõrd palju paremas korras, on elanikud üldiselt saavutatuga rahul.

Uuel toetusperioodil on võimalikke toetusmäärasid sarnaselt eelmisele perioodile kolm - 15%, 25% ja 40%. Kui eelmisel perioodil oli suurim toetuse määr 35%, siis sel perioodil on see 5% võrra tõusnud. Suurem toetusemäär tähendab aga seda, et ka ootused projektide tulemustele ja ettevõetavate tööde mahtudele on mõnevõrra tõusnud.

Toetuste tehniliste tingimuste sätestamisel on lähtutud, et 15% osakaaluga toetuse puhul tehakse väiksemaid ja kergemaid renoveerimistöid, millega saavutatakse ka suhteliselt tagasihoidlik energiatõhususe paranemine energiamärgise E klassini. 25% osakaaluga toetuse eesmärk on toetada olulist rekonstrueerimist, mille energiatõhususe miinimumnõue vastab energiamärgise klassile D. 40% osakaaluga toetus seab eesmärgiks veelgi parema energiatõhususes taseme, uute hoonete energiatõhususe miinimumnõuetele vastava energiamärgise klassi C.

Kuna praegune renoveerimise praktika on näidanud tõsiseid puudujääke just korterite ventilatsiooniga, on sätestatud ka ventilatsiooni miinimumnõuded läbivalt kõikidele toetuste tasemetele. Selle tõttu on tingimustes rõhutatud, et korterites peab olema pidev ventilatsioon, mis peab olema korraldatud nii, et sissepuhe (või sissevõetav õhk) tuuakse puhta õhuga ruumidesse (magamis- ja elutoad) ning väljatõmbed peavad toimuma mustema õhuga ruumidest (köögid, vannitoad ja WC-d). Eraldi sissepuhke ja väljatõmbe miinimumnõuetega rõhutakse, et lisaks eluruumide õhuvahetusele on korterites väga oluline väljatõmme niisketest ruumidest, mis muuhulgas väldib niiskus- ja hallitusprobleemide tekkimise võimaluse. See on oluline, kuna praeguses renoveerimispraktikas on jäänud väljatõmbed paljudel juhtudel adekvaatselt lahendamata.

Erinevate toetusmäärade puhul on võimalik ventilatsioonile sätestatud nõuded lahendada erinevalt ning mida terviklikum on rekonstrueerimisprojekt, seda paremini tuleb läbi mõelda ka tehnilised lahendused. Nõuded on võimalik täita kõikide toetuste osakaalude puhul ja kindlasti on võimalik spetsialistide abiga leida kõigile sobivaim lahendus.

Nii riigi kui ka rekonstrueerija ehk korteriühistu huvides peaks olema see, et tehtav suur investeering täidaks oma eesmärki. Selleks nähakse sel perioodil ette, et mahukamaid projekte, millele on võimalik taotleda 25% ja 40% määraga toetust, toetab tehniline konsultant. Tehniliseks konsultandiks sobib füüsiline isik, kellel on vähemalt 5-aastane kogemus korteriühistu juhtimisel või ehitusalal tegutseva ettevõtte töötaja. Mõlemal juhul on tehnilise konsultandi sobivuse eelduseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud koolituse ja koolitusele järgneva eksami läbimine. Koolitusel tutvustatakse seniseid parimaid rekonstrueerimise praktikaid ning ka probleemkohti. Täpsem info koolituste kohta on peatselt kättesaadav Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.

Tehniline konsultant on korteriühistule abiks rekonstrueerimise läbiviimisel, teeb tihedat koostööd korteriühistu juhatusega ning annab nõu parimate ning kuluefektiivseimate valikute tegemisel. Tehniline konsultant võib täita ka omanikujärelevalve rolli, kui tal on selleks vastav pädevus olemas. Loodame läbi tehnilise konsultandi ja korteriühistuta koostöö näha väga häid rekonstrueerimisprojektide tulemusi.

Saabuva talve jooksul on toimumas SA KredEx ning Eesti Korteriühistute Liidu eestvedamisel maakonnaseminarid, kus huvilistele tutvustatakse toetuse saamise tingimusi ning vastatakse tekkinud küsimustele. Toetuse taotlemise aluseks olev määrus jõustub veel 2014. aasta sees ning esimesed elanikud saavad järgmisele talvele vastu minna juba väiksemate küttekulude ootuses oluliselt parema sisekliimaga kaunites elamutes.