Kui varasematel aastatel toetuste kogusumma aasta-aastalt kasvas ja jõudis eelmise EL programmperioodi viimaseks, 2013. aastaks rekordilise 311 miljonini, siis 2014. aastal enam kasvu polnud. Kahe programmperioodi vahelisel aastal võttis PRIA vastu 46% vähem taotlusi, tegi 33% vähem määramisi ja maksis välja ca 15% väiksema kogusumma kui aastal 2013.

PRIA peadirektori Jaan Kallase sõnul kujunes 2014 makstud toetuste summa siiski suuremaks kui PRIA eeldas.

„Riigieelarve ei näinud selleks aastaks ette täiendavaid otsetoetusi loomapidajatele ja põllumeestele – nende maht oli varem olnud pisut üle 20 mln euro. Samuti ei vahenda PRIA enam toiduabi. Perioodi 2007-2013 Maaelu arengukava (MAK) ja Euroopa Kalandusfondi (EKF) investeeringumeetmete eelarved olid juba suuresti ära kasutatud, uue perioodi meetmed aga veel ei rakendunud. Investeerimisvõimekusele avaldas mõju ka nn Vene kriis,“ põhjendas Kallas toetuste kogusumma kahanemist.

Samas suurenes märgatavalt EKF eelarve kasutamine, projekte viiakse ellu ja PRIA saab määratud toetused välja maksta. 2014 maksis PRIA toetusi ligi viiendiku EKFi kogu perioodi eelarvest.

31.detsembriks 2014 oli MAK 2007-2013 perioodi 935 miljoni euro suurusest eelarvest ära välja makstud 892,6 miljonit eurot (95,4%), kuid toetuste määramisi tehtud üle 106% eelarvest . EKFi eelmise perioodi eelarve on 107 mln eurot; aasta lõpuks oli PRIA teinud määramisi 107% ulatuses eelarvest ja makseid ligi 85 miljonit ehk 79%.

„Nende näitajatega on Eesti lõppeva programmperioodi eelarvete ärakasutamise poolest teiste ELi liikmesriikidega võrreldes heal positsioonil,“ kinnitas Jaan Kallas.

Suurima osa mullu makstud summast moodustasid Euroopa Liidu eelarvest makstavad otsetoetused: ühtne pindalatoetus (108 miljonit eurot), seakasvatuse eritoetus (ligi 2,7 mln) ja piimasektori eritoetus kuni 100-pealiste piimakarjade pidajaile (ligi 1,3 miljonit eurot). Kokku said üle 17 000 kliendi otsetoetustena 112 miljonit eurot.

Maaelu arengukava toetusi maksis PRIA välja kokku 120,7 mln eurot. Sellest 59 miljonit 2013.a taotletud keskkonnatoetusteks, 38 miljonit I telje investeeringutoetusteks (sh noortalunike toetus, põllumajandusettevõtete ajakohastamise investeeringud, koolitus- ja teavitustegevused, nõuandetoetus, tootjarühmade loomine ja arendamine jne). Majandustegevuse mitmekesistamiseks maal ja kiire lairiba-interneti viimiseks maapiirkondadesse maksti 8,4 miljonit eurot ning LEADER-programmi raames tegevusgruppide ja projektide toetusteks 15 miljonit eurot.

13 liiki EKFi toetusi maksis PRIA kokku ligi 21,8 miljonit eurot. Suurimad summad maksti kalanduspiirkondade säästvaks arenguks (tegevusgruppidele ja projektidele kokku ligi 6 miljonit), ühisinvesteeringuteks (4,4 miljonit) ning kalasadamate investeeringutoetusteks (ligi 4 miljonit).

Koolipiima koolipuuvilja jagamist toetati PRIA vahendusel 2,2 miljonit euro ulatuses. Turukorralduse meetmeteks kulus 1,6 miljonit euro. PRIA vahendas ka riiklikke toetusi maaelu, põllumajanduse ja kalanduse toetamiseks: koolituste ja praktikate läbiviimiseks, põllumajanduskindlustuse hüvitamiseks, põllumajandusloomade aretustegevusteks, turuarenduseks ja põllumajandustootjate asendamise korraldamiseks maksti välja üle 3,6 miljoni euro.

2014.a said üle miljoni euro ulatuses toetusi kuus klienti. Suurima summa – 3,86 miljonit eurot – sai tootjaorganisatsioone ühendav Sadamate Haldamise MTÜ viie traalisadama rekonstrueerimiseks. Tartu ülikool sai ligi 2,15 miljonit eurot EKFist erinevate uuringute jaoks, teabekeskuse rekonstrueerimiseks ja selle tegevuse korraldamiseks. 1,42 miljonit eurot saaja oli Osaühing Estonian Spirit ning suurem osa summast oli toetus loomasööda töötlemise süsteemi ja seadmete soetamiseks.

Kokku on PRIA aastatel 2007-2014 toetusteks maksnud kaks miljardit eurot.