Ärilehele saatis riigikogu kirja edasi üks neist, kes käis VEB Fondi uurimiskomisjonis aru andmas.

Ärileht avaldab riigikogu pöördumise täismahus:

"Austatud (isiku nimi)

Ajakirjanikud on pöördunud Riigikogu Kantselei poole teabenõuetega, mille kohaselt nad soovivad ligipääsu Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni kutsutute küsitlemiste helisalvestitele.

Riigikogu juhatuse 22.01.2015 otsusega on tehtud Riigikogu Kantseleile ülesandeks täita esitatud teabenõuded Riigikogu komisjonide helisalvestiste kohta, tagades seejuures avaliku teabe seadusest, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest ja muudest seadustest tulenevate kohustuste täitmine.

Osalesite kutsutuna uurimiskomisjoni (kuupäev) istungil ja Teie poolt istungil väljendatu kajastub istungi salvestistel.

Haldusorganina on Riigikogu Kantselei kohustatud helisalvestiste ajakirjandusele kättesaadavaks tegemiseks või sellest keeldumiseks muu hulgas ära kuulama puudutatud isiku seisukoha. Samuti palun Teil anda teada sellest, kui salvestisel võib Teie arvates olla juurdepääsupiiranguga teavet. Eelnevat arvestades palun Teil esitada seisukoht Teid ja Teie räägitut puudutavas osas uurimiskomisjoni istungi salvestiste ajakirjanikele kättesaadavaks tegemise kohta vastusena käesolevale e-kirjale võimalusel hiljemalt 10. märtsiks 2015.

Juhul kui olete nõus helisalvestiste ajakirjanikele kättesaadavaks tegemisega, siis tuleb Teil arvestada asjaoluga, et nõusoleku andmise korral puudub Teil hiljem õigus nõuda Riigikogu Kantseleilt salvestistel Teid puudutava teabe, sh isikuandmete avalikustamise lõpetamist selliste andmekandjate suhtes, mille üle Riigikogu Kantseleil puudub nõude esitamise ajal kontroll.

Kui Teil on küsimusi või soovite saada täiendavat infot, siis palun Teil esitada küsimused ja täiendava info soov samuti hiljemalt 10. märtsiks 2015.

Palun Teil viivitamatult saata teade käesoleva e-kirja kättesaamise kohta.

Lugupidamisega

Tiina Ojasalu
Õigus- ja analüüsiosakonna nõunik
Riigikogu Kantselei"

"Vaevalt, et Siim Kallas, komisjonile võltsitud kirja toonud Vahur Kraft, kunagise Põhja-Eesti Panga juhid, Enn Teimann või näiteks ka Ain Hanschmidt tahaksid, et nende komisjonis räägitud jutt saaks tervele Eestile teatavaks. Loomulikult nad vastavad, et seadke, jah, juurdepääsupiirang ja soovitavalt võimalikult pikaks ajaks," on Ärilehele kirja andnu nördinud.

Ärileht esitas riigikogule teabenõude VEB Fondi uurimiskomisjoni istungite helisalvestiste kuulamissooviga mitu nädalat tagasi. Esmalt vastas riigikogu kantselei, et Ärileht peaks välja valima, millist istungit soovitakse kuulata. Ärileht vastas seepeale, et soovib kuulata kõiki istungeid ja kõikide kutsutute küsitlemist. Selle vastuse peale ei tulnud enam vastust.

Nagu öeldud, täna hommikul, loetud tunnid pärast valimistulemuste teadasaamist - avalikustamist nõudnud sotside hävimise ja Reformierakonna napi võidu järel - läkitas kantselei kirja, milles palus küsitletute seisukohta, kas nende sõnumi peaks salastama või mitte.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid