Märgukiri

Head koalitsiooniläbirääkimiste delegatsioonide juhid,

Meile teadaolevalt on koalitsiooniläbirääkimiste poolte vahel kokku leppimata küsimus, kas maksta
toetust üle 50 MW võimsusega tootmisseadmetes (Eesti Energia AS Balti Soojuselektrijaama 11.
blokk ja valmimisjärgus olev Auvere põlevkivielektrijaam) biomassi põletamisele kui
taastuvenergiale või mitte.

Sellega seoses soovin juhtida tähelepanu biomassi Eesti Energia AS põlevkivikateldes põletamise toetamise vastuolule Euroopa Liidu Keskkonna- ja Energiaalase riigiabi suunistega 2014 – 2020, millega võib kaasneda riigiabi tagasinõuete kohustus ja märkimisväärne majandussektori investeerimiskeskonna destabiliseerimine. Lisaks toob toetuse abil põlevkivikateldes puidu põletamine kaasa olulisi tooraineturu moonutusi ja seeläbi ohu Ida-Virumaa töökohtadele ning põhjustab kütte kulude hinnatõusu kaudu kodukulude tõusu.

Biomassi Eesti Energia AS põlevkivikateldes põletamine on vastuolus Euroopa Liidu suunistes
sätesatud põhimõttega (p. 129) , mille kohaselt on abi lubatud anda üksnes seni, kuni käitis on
tavapärase raamatupidamise eeskirjade kohaselt täielikult amortiseeritud ning mis tahes varem
saadud investeerimisabi tuleb tegevusabist maha arvata.

1. Eesti Energia AS Balti SEJ 11 bloki seadmed peaksid olema tavapärase raamatupidamise
eeskirjade kohaselt amortiseeritud. Seega ei ole vastavalt suunistele tegu toetuskõlblike
seadmetega. Eesti Energia AS argumentatsioon, mille kohaselt on vanadele kateldele toetuse
maksmise taastamine vajalik, sest see on tarbijale soodsaim viis taastuvenergiat toota, on väär.
Näiline madal hind tuleneb asjaolust, et kuna vanad seadmed on oma kapitalikulu juba tagasi
teeninud on seadme oma maksumus võimalik kuludest raamatupidamise kuluarvestuses välja
jätta. Sellise tõlgenduse rakendamise korral tuleks taastada toetuse maksmine ka tuuleparkidele,
kellel 12-aastane toetusperiood on lõppenud. Tuuleparkide muutuvkulu on põlevkivikatelde
muutuvkulust väiksem ja selle loogika kohaselt oleks taastuvenergia tarbijale veelgi soodsam. See
ei ole aga kooskõlas Euroopa Liidu taastuvenergia eesmärkidega, sest toetuste eesmärk on
stimuleerida uute eelkõige keskkonnanaeutraalsete taastuvenergia, võimsuste rajamist, mitte
olemasolevate topelt-toetamist.

2. Eesti Energia AS Auvere uus elektrijaam on saanud varem suures mahus investeerimisabi (ca
340 MEUR), mis viidatud Euroopa Liidu suuniste kohaselt tuleb igal juhul saadavast tegevusabist
maha arvata. See tähendab, et tegevusabi ei ole enne selle investeerimisabi tagastamist võimalik
maksta või kaasneb toetuse maksmisega märkimisväärne riigiabi tagasinõude risk.

3. Euroopa Liidu suunised näevad ette võimaluse välistada biomassile toetuse andmise vältimaks
tooraineturgude moonutamist (p. 126). 2011. aastal tõusis tänu Balti SEJ 11. blokis biomassi
kasutamisele hakkepuidu kuupmeetri hind Ida-Virumaal hind 10 euro võrra. Samas suurusjärgus
tõusis ka küttepuu hind. Iga 1 eurone hakkepuidu hinna tõus tõstab sooja hinda tarbijale 1,15
eur/Mwh. Eesti Energia Balti SEJ-s toetuse abil biomassi põletamisest tingitud kunstliku
hinnatõusu kahjulikule mõjule tooraineturul on juhtinud tähelepanu ka puitmassi kasutavad
ettevõtted, teiste seas Ida-Virumaa suurimate tööandjate hulka kuuluvad AS Estonian Cell ja AS
Repo Vabrikud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid