"Mullu Kredexi laenukäenduse mahtude kasv jätkus. Ettevõtlusvaldkonna käendusi väljastati senise tegevusajaloo rekordilises mahus, kokku 68 miljonit eurot," ütles Kredexi juhataja Andrus Treier.

Kasv on eelmise aastaga võrreldes 30 protsenti. Samuti tõusis eluasemelaenude käenduste maht 16 miljoni euroni, ületades eelmise aasta näitajat 27 protsenti.

KredExi käendusega väljastati 13 protsenti kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest. Mahtude kasvule aitas kaasa üldise majandusliku kindlustunde paranemine eriti esimesel poolaastal, mil ettevõtete huvi investeeringute vastu tõusis, teatas sihtasutus.

Samas oli aasta teisel poolel seoses majanduskeskkonnas esilekerkinud riskide kasvuga tunnetatav investeerimisaktiivsuse langus ja keskenduti eelkõige põhitegevuse tugevdamisele. Eluasemeturg arenes kogu aasta vältel stabiilselt tõusvas joones, suurenes tehingute arv ja mõnevõrra tõusid ka kinnisvara hinnad.

Kredexi põhitegevuse brutotulud moodustasid 6,1 miljonit eurot, kahanedes 2013. aastaga võrreldes 6,1 protsenti. Sealhulgas ulatusid tagamistegevusega seotud tulud 3,1 miljoni euroni ning intressitulud laenudelt 2,2 miljoni euroni.

Kahjude katteks moodustati 2014. aastal eraldisi kokku 1,8 miljonit eurot . Kahjusid maksti 2014. aasta jooksul välja kokku 3,1 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid ettevõtluslaenude tagatistest tulenevad kahjud.

Kogu tegutsemisaja jooksul on Kredex välja maksnud kahjusid summas 25,3 miljonit eurot.

Kredex lähtub finantsteenuste pakkumisel eelkõige avalikust huvist, aidates ettevõtteid ja elanikke seal, kus turg ei toimi. Missiooni täitmiseks peab Kredex võtma piisavalt riske, ent säilitama aastate keskmisena siiski isetasuvuse.

Alates asutamisest 2000. aastal on KredEx teeninud kasumit kokku 6,2 mln eurot.

Ettevõtluse valdkonnas käendas ning finantseeris KredEx 2014. aastal 422 ettevõtet summas 73 miljonit eurot. Lisaks muudeti 207 ettevõtte kehtivaid käenduslepinguid.

Kredexi tugi võimaldas ettevõtetel pankadest ja KredExist kaasata täiendavat finantseerimist summas 121,4 miljonit eurot. Toetatud ettevõtetes töötas kokku 9506 inimest. Projektide tulemusena plaanitakse luua 1104 uut töökohta.

Lisaks ettevõtete toetamisele aitas Kredex möödunud aasta jooksul kodu soetada 1975 noorel perel, spetsialistil ja veteranil, kes on võtnud pankadest eluasemelaenu kokku 106,9 miljonit eurot, kasutades selleks Kredexi käendust 16,2 miljonit euro ulatuses.

Eelmise aasta jooksul väljastas Kredex 69 korterelamu laenukäendust kokku summas 4,1 miljonit eurot. Pikaajalist ja soodsa intressiga renoveerimislaenu kasutas 2014. aastal 25 korterelamut summas 4,3 miljonit eurot.

Rekonstrueerimistoetus eraldati kokku 97 korterelamule kogumahus 9,1 miljonit eurot. Alates 2001. aastast on Kredexi eluasemelaenu käendust kasutanud 26 826 leibkonda, korterelamu renoveerimislaenu käendust on kasutatud 760 korral.

Aasta lõpu seisuga oli Kredexi sihtkapital 71,8 miljonit eurot, bilansimaht 176,5 miljonit eurot ning tagatisportfell kokku 168,3 miljonit eurot.

Kredex on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.