Kohtu hinnangul ei leidnud Andres Lubja (51) ja Ilja Kulikovi (33) süü tõendamist, teatas kohtu pressiesindaja.

Helter-R-i ja Kalev Kivipalu (63) suhtes lõpetas kohus prokuröri taotlusel ja süüdistatavate nõusolekul menetluse, pannes neile kohustuse kanda kindel summa (vastavalt 6000 eurot ja 2500 eurot) riigituludesse. Kohus nõustus prokuröriga, et nende süü ei ole suur.

Kohus mõistis AS Liviko, Kärt-Ragnar Kitse, Ivar Grossevi, Rando Galini, Hallar Ränga, Selver AS-i, Tiiu Valgu, Rimi Eesti Food AS-i, Vaido Padumäe, Marko Krusberg’i, MAXIMA Eesti OÜ, Robert Sibula, Prisma Peremarket AS-i ja Marge Saluste süüdi. Tuvastamist leidis, et nad sõlmisid nii konkurentsi kahjustava kokkuleppe kui ka panid toime kooskõlastatud tegevuse. Seejuures kokkuleppe sisuks oli tõsta odava viina hinda vähemalt 63,50 Eesti kroonini. Kooskõlastatud tegevus seisnes püüdes tõsta seda hinda sünkroonselt.

Süüdimõistetud isikuid karistas kohus järgmiselt.

Aktsiaseltsile Liviko mõistis kohus rahalise karistuse 1 276 000 eurot, millest tuleb kohe tasuda 127 600 eurot, ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.

AS Prisma Peremarketile mõistis kohus rahalise karistuse 1 156 000 eurot, millest tuleb kohe tasuda 115 600 eurot, ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.

Rimi Eesti Food AS-ile mõistis kohus rahalise karistuse 3 584 000 eurot, millest tuleb kohe tasuda 358 400 eurot, ülejäänud summa tuleb tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.

Maxima Eesti OÜ-le mõistis kohus rahalise karistuse 1 907 000 eurot, millest kohe 190 700 eurot, ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.Selver AS-ile mõistis kohus rahalise karistuse 2 956 000 eurot, millest tuleb kohe tasuda 295 600 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.Kärt-Ragnar Kitsele (40) mõistis kohus rahalise karistuse 210 päevamäära, s.o 29 400 eurot, millest tuleb kohe tasuda 2940 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.

Ivar Grossevile (40) mõistis kohus rahalise karistuse 210 päevamäära, s.o 16 485 eurot, millest tuleb kohe tasuda 1648,50 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.

Rando Galinile (34)mõistis kohus rahalise karistuse 180 päevamäära, s.o 10 206 eurot, millest tuleb kohe tasuda 1020 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.

Hallar Rängale (37) mõistis kohus rahalise karistuse 180 päevamäära, s.o 9540 eurot, millest tuleb kohe tasuda 954 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.

Tiiu Valgule (45) mõistis kohus rahalise karistuse 150 päevamäära, s.o 27 135 eurot, millest tuleb kohe tasuda 2713,50 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.

Vaido Padumäele (36) mõistis kohus rahalise karistuse 150 päevamäära, s.o 11 100 eurot, millest tuleb kohe tasuda 1110 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.

Marko Krusbergile (33) mõistis kohus rahalise karistuse 150 päevamäära, s.o 2655 eurot, millest tuleb kohe tasuda 265,50 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.

Robert Sibulale (32) mõistis kohus rahalise karistuse 120 päevamäära, s.o 4380 eurot, millest tuleb kohe tasuda 438 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.Marge Salustele (42) mõistis kohus rahalise karistuse 150 päevamäära, s.o 8250 eurot, millest tuleb kohe tasuda 825 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga.

Süüdimõistetud peavad tasuma riigi tuludesse sundraha 585 eurot.

Riigiprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt on kohtueelses menetluses tuvastatud, et 2009. aasta juunis ja juulis sõlmis AS Liviko koos samasse kontserni kuuluva AS-iga Selver konkurentsi kahjustava kokkuleppe ja määras koos konkureerivate ettevõtetega Rimi Eesti Food AS, Maxima Eesti OÜ, Prisma Peremarket AS ja AS Helter-R kindlaks 40-protsendilise alkoholisisaldusega pooleliitristes pudelites madalama hinnaklassi viinade hinnatingimused.

Sellise tegevusega rikuti konkurentsiseadust, mille kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe ja kooskõlastatud tegevus, sealhulgas otsene ja kaudne kolmandate isikute suhtes hinna- ja muude kauplemistingimuste kindlaksmääramine.

Kohtuistungil keegi süüdistatavatest oma süüd ei tunnistanud. Kaitsjad palusid kohtul nende kaitsealused õigeks mõista. AS-i Helter-R ja Kivipalu kaitsja palus rahuldada prokuröri taotlus kriminaalasi nende kahe süüdistatava suhtes lõpetada.

Kohus selgitab, et kuna kehtiv seadus näeb ette karistuse KarS § 400 lg 4 kuriteo eest 5-10% käibest, siis peaks niisuguse arvestuse järgi olema karistused arvestades süüdistatavate aastakäibeid vahemikus 4,25 miljonit kuni 35,8 miljonit eurot. Sealjuures tuleb siiski arvestada, et vastavalt KarS-ile saab juriidilisele isikule mõistetava rahalise karistuse ülemmäär olla kuni 16 miljonit eurot.

Kuivõrd viidatud karistuspiirid jõustusid peale menetletavaid kuritegusid ja karistust raskendavat seadust ei saa kohaldada tagasiulatuvalt, pidi kohus kohaldama seadust, mis näeb ette kergema sanktsiooni. Eeltoodut arvesse võttes võttis kohus karistuse määramise lähtepunktiks 1% juriidilise isiku aastakäibest, mida kohus korrigeeris vastavalt isiku süü suurusele.

Kohtu hinnangul oli Liviko süü suurem kui teistel, seetõttu on Liviko karistusmääraks 1,5% aastakäibest, Maxima süü oli teistest väiksem, seetõttu on Maxima karistusmääraks 0,75% aastakäibest. Teistele juriidilistele isikutele mõistis kohus karistusmääraks 1% aastakäibest. Kohus võttis aluseks teo toimepanemise, st 2009. aasta käibed. Ka füüsiliste isikute karistamisel arvestas kohus, et Liviko töötajate süü on suurem ja Maksima töötaja süü väiksem.

Arvestades, et kriminaalasi oli niivõrd lähedal aegumisele ja puudutas ligi 6 aasta taguseid sündmusi, jättis kohus suuremas osas karistuse täitmisele pööramata. Kuivõrd vaba konkurents on niivõrd oluline hüve, tegemist on ühe raskeima konkurentsialase kuriteoga ja osaliste turuosa oli väga suur, ei pidanud kohus siiski võimalikuks isikuid täielikult karistusest tingimisi vabastada. Seetõttu määras kohus, et reaalselt tuleb süüdistatavatel kanda 10% mõistetud karistusest. Tingimisi täitmata jäetav karistus pööratakse reaalselt kandmisele, kui süüdistatav paneb 1aastase katseaja jooksul toime uue kuriteo. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 29. aprillist 2015.

Kohtuasi lahendati üldmenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna ringkonnakohtule 15 päeva jooksul, alates kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju maakohtu Liivalaia kohtumajale seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või resolutiivosa kuulutamisest. Kui esitatakse apellatsiooniteade, on motiveeritud otsus menetlusosalistele kättesaadav 30. juunil 2015.