Välisesinejateks on Soome keskkonnaministeeriumi säästva arengu komisjoni asekantsler Marja Innanen ning sõltumatu uurija, nõustaja ja konsultant Jan-Gustav Strandenaes.

Konverentsi päevakava:

10.00-10.15 Marko Pomerants, keskkonnaminister: tervitus ja päeva teemade sidumine

10.15-10.20 David Donoghue: Iirimaa suursaadik ÜRO juures ja valitsustevaheliste säästva arengu läbirääkimiste hõlbustaja, videotervitus

10.20-10.30 Marina Kaljurand, välisminister: Eesti väljakutsed ja võimalused ülemaailmses protsessis

I osa - Uute säästva arengu eesmärkide tähtsus, sisu ja elluviimise korraldamine
Kuidas 2030 eesmärke kujundati, mis on nende tähtsus, vajadus ja sisu, kui oluline on osapoolte kaasamine. Milline peaks/saaks olla arenenud maade sh Põhjamaade ja Eesti panus ülemaailmsete eesmärkide täitmisse, mida see tegevus annab riigile.

10.30-10.55 Jan-Gustav Strandenaes, Norra, Huvigruppide Foorum: 2030 säästva arengu eesmärgid, arenenud riikide suurimaid väljakutseid – säästev tarbimine ja tootmine
Esineja on sõltumatu uurija, nõustaja ja konsultant, kes kirjutab ja peab loenguid erinevatel keskkonna, juhtimise ja säästva arengu teemadel, ÜRO ja keskkonna teemadega tegelenud alates 1972.aasta Stockholmi keskkonnakonverentsist; tal on aastakümnete pikkused kogemused tööst Valitsusvälistes ühendustes erinevates maailmajagudes. Praegu on nõunik Norra mõttekojas ning tegeleb eraettevõtete juhtimises sotsiaalse vastutuse teemadega.

10.55-11.05 Margus Sarapuu, Riigikantselei Strateegiabüroo direktor: Eesti säästev areng Riigikantselei strateegiabüroo juhib Eesti säästva arengu tegevusi, antakse ülevaade Eesti säästva arengu institutsioonide toimimisest, kuidas erinevad ministeeriumid ja teiste osapooled oma panuse annavad, kuidas on korraldatud aruandlus, kuidas säästva arengu põhimõtteid poliitikatesse lõimida

11.05-11.35 Marja Innanen, Soome Keskkonnaministeerium: Soome säästva arengu ühiskondlik lepe ja erasektori kaasamine 2030 eesmärkide elluviimisse

11.35-11.50 Kaja Peterson, Säästva arengu komisjoni esimees: SAKi roll ja ülesanded Agenda 2030 eesmärkide valguses

12.00-12.30 Paneel: tulemuslik kommunikatsioon ja kaasamine – riik, erasektor ja inimene
Osalejad: Marko Pomerants, Margus Sarapuu, Jan-Gustav Strandenaes, Marja Innanen

12.40-13.40 lõunapaus

II osa Säästev tarbimine ja tootmine igapäevaelus: riigi hoovad - keskkonnakorraldusvahendid, ettevõtete praktilised kogemused, tarbijate arukad valikud
Teemad ei ole uued vaid meie kõikide igapäevast elu juba praegu kas otse või kaudselt mõjutavad tegevused –kõne alla tulevad ressursitõhusus, ringmajandus, innovatsioon ettevõtetes, tootmis- ja tarbimismustrite muutumine ning keskkonnahoidlikud hanked.

13.45-14.10 Kaupo Heinma, keskkonnakorralduse osakonna juhataja, Keskkonnaministeerium: Mis on ringmajandus/rohemajandus ja kuidas saavutada ressursitõhususe eesmärki?
Teemad: ringmajandus (rohemajandus), keskkonnakoormuse vähenemine, teisene tooraine, taaskasutus, rentimine/laenamine, tööstussümbioos, meetmed, jäätmed (sh toidujäätmed), keskkonnahoidlikud riigihanked, teadus ja arendustegevus, keskkonnatasud, innovatsioon. Igal tegevusel on majanduslik, keskkondlik ja sotsiaalne külg.

14.10-14.30 Piret Potisepp, majandusarengu osakonna nõunik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: Ressursitõhusus kui oluline majandusarengu osa
Teemad: ressursitõhusus ettevõtluse poole pealt ehk jätkusuutlikkus ja efektiivsus saavutatakse tänu loodusvarade mõistlikumale kasutusele, EAS, Kredex.
Tutvustab riigi võimalused majandusvaldkonna eri teemadel muutusi soodustada

14.30-14.50 Ivar Heinola, Werrowool: Ettevõtte huvi ressursitõhususe edendamisel
Teemad: Jätkusuutlikkuse suurendamine - ettevõtte huvi, kasu, vastutus ja perspektiiv. Ärimudeli muutus. Mida on keskkonnaauhinnaga seonduv andnud ettevõttele (reklaam, kontaktid, klientuur)?

14.50-15.10 Aire Rihe, keskkonnakorralduse osakonna nõunik, Keskkonnaministeerium: Majanduslikud meetmed tarbimise ja tootmise mõjutamiseks.
Teemad: keskkonnatasud, väliskulud, saastetasude asendamise lepingud, pandipakendi süsteem.
Tootmine põhineb loodusvaradel, kuidas riik saab ressursi- ja saastetasudega tootmist mõjutada ja millised on hästi toimivad süsteemid (pandipakend)

15.10-15.30 Lauri Tammiste, juhatuse liige, Keskkonnainvesteeringute Keskus: KIK roll ja võimalused säästva tootmise ja tarbimise edendamisel

15.30-15.45 kohvipaus

15.45-16.00 Alar Noorvee, OÜ Alkranel: Keskkonnahoidlike riigihangete võimalused Eestis? Teemad: uuringu põhjal kas Eestis on võimalik neid rakendada.
Riik on suurimaid hankijaid ning seeläbi on mõju tootjatele märgatav. Keskkonnahoidlike riigihangete kasutamine on riigi võimalus seda mõju suurendada. (uuringu tulemuste tutvustamine) Millised on teiste riikide parimad toimivad praktikad ning mida neist oleks võimalik ka Eestis kasutusele võtta.

16.00- 16.15 Mariliis Mia Topp, kommunikatsioonijuht, Tallinna Vesi: Kuidas viia oma mõtteviis inimesteni?

16.15-16.30 Marius Kuningas, Kaubandus-Tööstuskoda: Kas ja kuidas saab suunata või mõjutada tootjaid ja tarbijaid?
Teemad: info liikumine, koolitused, kampaaniad, organisatsiooni huvi
Kaubandus-tööstuskoda on ettevõtjate katusorganisatsioon ja kuidas saab olemasolevat võrgustikku kasutada ettevõtete teavitamiseks, mõtteviisi muutmiseks, kas olulisim on infojagamine, koolitused või miski muu, et ettevõtted hakkaksid mõtlema tavapäraste praktikate muutmisele

16.40-17.15 Paneel: Kuidas soodustada säästvat tarbimist ja tootmist
Osalejad: Ado Lõhmus, Lauri Tammiste, Mariliis Mia Topp, Marius Kuningas
Kuidas teavitada ja näidata, et iga ettevõte ja inimene osaleb igapäevaselt säästva arengu tegevustes (sageli seda ise teadvustamata) ning millist konkreetset praktilist kasu see annab tarbijatele ja tootjatele