Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu kasvas 2,6% võrra kõigi aegade kõrgeima tulemuse 945,2 miljoni euroni, teatas ettevõte börsile.

2015. majandusaasta auditeerimata EBITDA kasvas 20,5% võrra rekordilise 181,4 miljoni euroni ning auditeerimata puhaskasum rohkem kui kahekordistus ja oli 59,1 miljonit eurot ehk 0,09 senti aktsia kohta. Kontserni äritegevuse rahavoog kasvas 41,2 miljoni euro võrra ja oli kokku 191,9 miljonit eurot.

Kontserni majandustulemused paranesid 2015. aastal peamiselt tänu suuremale reisijate arvule, suuremale pardamüügile reisija kohta, suuremale laevade prahtimise tulule ja madalamatele tegevuskuludele. Enamusel opereeritavatel liinidel kasvas jätkuvalt reisijate arv ning Kontsern suurendas tihedas konkurentsis turuosa.

Kontserni müügitulu kasv tulenes suuremast restoranide ja poodide ning laevade prahtimise müügitulust. Restoranide ja poodide müügitulu kasvas 2,7% ehk 13,1 miljoni euro võrra tänu suuremale reisijate arvule ja suuremale pardamüügile reisija kohta. Laevade prahtimise tulud suurenesid 13,6% ehk 6,4 miljoni euro võrra ja kaubaveoteenuste müügitulu kasvas 1,3% võrra võrreldes 2014. aastaga. Proaktiivsed turundus- ja müügitegevused tõid reisijate arvu kasvu, samas vähenes piletitulu reisija kohta ja piletite kogumüügitulu vähenes 1,1% võrra.

Eesti-Soome vahelise laevaliini reisijate arv kasvas 2015. aastal 5,0% võrra ja veetud kaubaveoühikute arv 17,9% võrra, segmendi müügitulu suurenes kokku 5,1%. Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide reisijate arv kasvas 4,1% peamisel tänu suuremale väljumiste arvule võrreldes 2014. aastaga, transporditud kaubaveoühikute arv vähenes 26,2%, segmendi müügitulu suurenes kokku 2,9%

Liinide kaubaveoühikute muutuse põhjustas ühe kaubalaeva viimine Soome-Rootsi liinilt Eesti-Soome vahelisele laevaliinile 2015. aasta alguses. Läti-Rootsi vahelise laevaliini reisijate ja veetud kaubaveoühikute arvud vähenes vastavalt 32,2% ja 46,5% kuna alates 2014. aastast opereerib liinil üks reisilaev.

Madalad ülemaailmsed energiahinnad võimaldasid Kontsernil sujuvalt üle minna madalama väävlisisaldusega keskkonnasõbralikuma kütuse kasutamisele ja varasemalt väljatoodud kõrgema kütusehinna risk ei realiseerunud. Turuhinnast tulenevalt oli Kontserni 2015. aasta keskmine kütuse hind 5% võrra madalam võrreldes eelmise aastaga.

Kütuse aastane tarbimise maht vähenes 13%, mis tulenes peamiselt laevade efektiivsemast opereerimisest ja laevade arvu muutusest. Kütuse tarbimise mahu vähenemise ja madalama hinna tulemusena vähenes Kontserni kütuse kulu võrreldes 2014. aastaga kokku ligikaudu 20 miljonit eurot.

2015. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vedas Kontsern kokku 2,1 miljonit reisijat, mida on 3,6% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni neljanda kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 1,6% võrra kokku 227,6 miljoni euroni.

Kontserni neljanda kvartali kasumit mõjutasid kiirlaeva Superstar müügiga seotud ühekordsed kulud kokku 9,5 miljonit eurot (müügikahjum ja tehingukulud). Neljanda kvartali EBITDA vähenes 11,1 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 29,9 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA tavapärasest majandustegevusest, ilma ühekordsete kuludeta oli 39,4 miljonit eurot.

Eesti-Soome vahelise laevaliini müügitulu suurenes neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,3%, tuginedes peamiselt 6,3% võrra kasvanud reisijate arvule. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas Eesti-Soome laevaliinil 15,4% võrra, kasvu toetas peamiselt liinile toodud kaubalaev.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide neljanda kvartali müügitulu oli eelmise aasta tasemel, samal ajal kasvas reisijate arv 2,2% võrra. Transporditud kaubaveoühikute arv vähenes 27,7% võrra seoses liinilt äraviidud kaubalaevaga.

Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas 11,7% võrra tuginedes 2,0% reisijate arvu kasvule ja suuremale pardamüügitulule reisija kohta. Läti-Rootsi laevaliinil vähenes reisijate arv 11,4% võrra ja veetud kaubaveoühikute arv oli eelmise aastaga samal tasemel.

Kontserni restoranide ja poodide müügitulu suurenes neljandas kvartalis 6,3 miljonit eurot ehk 5,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, müügi kasvu toetas peamiselt reisijate arvu kasv ja suurem pardamüügitulu reisija kohta.

Laevade prahtimise tulu vähenes neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Prahtimise tulu vähenes, kuna 2015. aasta teises kvartalis lõppesid kahe laeva prahilepingud seoses nende müügiga.

AS Tallink Grupp allkirjastas Meyer Turku Oy-ga veebruaris 2015 lepingu uue 230 miljonit eurot maksva LNG kiirlaeva ehitamiseks. LNG kiirlaeva tootmine algas 4. augustil 2015 Turus Meyer Turku laevatehases ja laeva üleandmine on planeeritud selle valmimisel 2017. aasta alguses.
Kontsern otsustas müüa Tallinn-Helsingi liinil opereeriva kiirlaeva Superstar, et tagada valmisolek uue LNG kiirlaeva toomiseks Tallinn-Helsingi liinile 2017. aasta alguses. Kiirlaeva omandiõigus anti ostjale üle 1. detsembril 2015.

Kontsern jätkab kiirlaevaga Superstar prahilepingu alusel Tallinn-Helsingi liinil opereerimist 2017. aasta alguseni kui liinile tuuakse uue generatsiooni LNG kiirlaev.

2015. majandusaastal müüs Kontsern kolm laeva. Laevade müügist laekus kokku 115,4 miljonit eurot, müügist laekuvat raha kasutatakse peamiselt laenude tagasimaksmiseks, ning uue ehitatava LNG kiirlaeva ostuhinna sissemakseks.

Kontserni netovõlg vähenes neljandas kvartalis 116,3 miljoni euro võrra 467,4 miljoni euroni, netovõla ja EBITDA suhe paranes veelgi ja oli neljanda kvartali lõpu seisuga 2,6.

Kontserni neljanda kvartali finantskulu kokku vähenes 3,4 miljoni euro võrra peamiselt tänu väiksematele kuludele finantsinstrumentidega seotud valuutakursside ümberhindlustest. Kontserni intressikulu suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes seoses laeva müügiga kantud ennetähtaegselt lõpetatud laenulepingu ühekordsete kuludega.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2015. majandusaasta neljandas kvartalis 1,3 miljonit eurot ehk -0,002 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot ehk 0,013 eurot aktsia kohta. Kontserni 2015. aasta kaheteist kuu puhaskasum oli 59,1 miljonit eurot ehk 0,09 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskasum oli 27,3 miljonit eurot ehk 0,04 eurot aktsia kohta.

2015. majandusaasta neljandas kvartalis kasvas rahavoog äritegevusest kokku 9,3 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni kogulikviidsus ulatus neljanda kvartali lõpus 153,6 miljoni euroni, mis hõlmab 82,0 miljonit eurot raha ja 71,6 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.