Era- ja avaliku sektori ekspertide koostöös valminud soovitused keskenduvad võimalustele kaasata riigi äriühingute juhtimisse rohkem erasektori kompetentsi. Soovitused on aluseks valge raamatu kokkupanekul, mis käsitleb riigi osalemist äriühingutes, sihtasutustes ja MTÜdes, teatas rahandusministeerium.

„Nagu iga omanik, soovib ka riik äriühingutest teenida korralikku ja võimalikult stabiilset omanikutulu. Teisiti kui erasektori parimat praktikat üle võttes, me seda ei saavuta. Iseäranis aktuaalne on see praegu, mil mitu suurt riigi äriühingut peavad toime tulema oluliselt halvenenud turutingimustes,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Töörühm tegi riigi osaluspoliitika muutmiseks konkreetsed ettepanekud, neist peamine on sõltumatu nimetamiskomitee loomine riigi äriühingute nõukogu liikmete valimiseks.

Selle eesmärk on tugevdada riigi osalusega äriühingute nõukogusid. Riik omanikuna saab oma ootused äritulemustele ja muud tarvilikud suunised määratleda läbipaistvalt, kirjaliku dokumendina nagu seda on juba hakatud tegema. Nende elluviijad tuleb nii äriühingu nõukogu kui juhatuse tasandil valida professionaalsete oskuste ja kogemuste alusel.

„Olulisimaks kitsaskohaks riigi osalusega äriühingute tegevuses on piisava juhtimiskogemuse puudumine äriühingute nõukogude tasemel,“ ütles töögrupi liige Erkki Raasuke. „Oluline on teadvustada, et kui on lahendamata nõukogu koosseisude kompetentsuse probleem, ei realiseeru töörühma poolt pakutud ülejäänud soovituste täispotentsiaal.“

Uue valitsemisüksuse loomine

Ekspertsoovitused toovad teise olulise teemana välja vajaduse luua valitsemisüksus, mis vastutaks riigi kui omaniku ülesannete täitmise eest ning tegutseks nimetamiskomitee tugiüksusena. Lisaks antakse soovitused küsimustele, millistes äriühingutes riik osaleb ja miks? Kuidas tagada nõukogude depolitiseeritus ja parandada äriühingute juhtide nimetamisprotseduuri?

Töörühmas osalesid erasektorist Erkki Raasuke, Raul Parusk, Valdo Kalm, Margus Uudam ja Allar Jõks ning riigi esindajateks olid rahandusministeeriumist Agris Peedu (töörühma juht, halduspoliitika asekantsler), Kaie Karniol ja Tarmo Porgand, Katrin Rasmann ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist Regina Raukas.

Riigiettevõtete omanikupoliitika väljatöötamine on valitsusliidu leppes püstitatud eesmärk ning üks osa riigireformist.