Viimasel ajal on vähem selliseid varasemale ajale tüüpilisemaid kontrolle, kus revident või revidendid saatsid kirjaliku korralduse lubadusega seitsme päeva pärast maksumaksja juures kontoris olla ja nõudega pakkuda revidentidele „revisjoni läbiviimiseks kohast tööruumi või töökohta, võtmata selle eest tasu“. Et selliseid kontrolle on vähemaks jäänud, ei tähenda, et need kuidagi vähem koormavad maksumaksjatele oleks, tõeline koormus avaldub tihti alles siis, kui maksuotsus teie postkasti laekub.

Sageli ei teadvustata endale, et maksumenetluse koormavust ei peaks hindama ainult selle järgi, kui näiliselt lihtsaks on tehtud menetluses osalemine tänapäeval kõigi kaasnevate tehnoloogiliste võimalustega — infovahetus meili ja telefoni teel, nn otseligipääs raamatupidamisarvestuse andmetele (nn jooksev kontroll), digitaalallkirjastamine ja ebamugavates akendeta kuubikutes kiired ja pealiskaudsed vestlused revidentidega. Kui koormav oli maksumenetlus selgub tegelikult alles pärast menetluse lõppu: minu kogemus näitab, et mida mugavamalt ja väiksemate vaevadega on võimalik haldusmenetlusest „läbi libiseda“, seda tülikam on pärast seda õnnetut maksumenetlust jätkuvat vaidlust kohtus uuesti enda kasuks pöörata.

Ka juhul, kui me räägime edukast käibemaksu enammakse tagastusnõude kontrollist või veel parem — „küsimustikust tuvastamaks käibemaksu enammakse tagastusnõude kontrolli vajadust“ — mis võivad lõppeda sama kiirelt ja ootamatult, kui nad algasid, tulevad tagajärjed alles palju hiljem, võib-olla järgmistes samalaadsetes kontrollides.

Esmalt uinutatakse teid mõttega, et maksumaksja, kellel on maksud tasutud ja kellel pole midagi varjata, ei peaks maksukontrolli pelgama. Enda enam kui 10 aastasele maksumenetluste praktikale tuginedes julgen välja öelda, et sellist lauset revidendi suust kuuldes valmistuge halvimaks. Kindlasti tasuks esimese asjana meelde jätta see, et juhuvaliku alusel kontrolli subjektiks sattumine on peaaegu täielikult välistatud, mistõttu tullakse teie juurde midagi üsna konkreetset kontrollima. Kuni te ei tea, mis see on, on iga teie asjasse mittepuutuv lause revidendi jaoks ülimalt hinnaline. Ja teile samaväärselt ohtlik.

Teine õpetus maksuhaldurilt — tulge küsige meilt nõu — on vähemalt sama ohtlik teie kui maksumaksja jaoks. Arvan, et kõige huvitavamad minu klienditööd ja vaidlused on saanud alguse nõupidamistest kliendiga, mis algavad sõnadega: „Mul on üks küsimus. Käisin ka maksuametis rääkimas ja nõu küsimas, aga nüüd…“.

Olen oma viimase aja kogemusest koondanud valiku kõige elementaarsematest ohukohtadest, millele keskendumine aitab teil tõenäoliselt suurendada väljavaateid menetlusest edukalt väljumiseks.

Kas te kontrollite mind?

Enne küsimustele vastamist peaksite endale selgeks tegema, kas kontrollitakse teid või kedagi teist. Üsna mõistlik on oma koostööpartneritele teada anda, kui nende kohta infot küsitakse — teilt andmete küsimine võib rikkuda teie koostööpartneri õigusi tema maksumenetluses, millest teil ei ole aimugi ja teie pealiskaudsed või ülemääraselt detailsed vastused võivad tekitada probleeme kõigile. Õige on leida tasakaal küsitud info esitamises nii, et sellega kedagi põhjendamatult ei kahjustaks. Kahtlemata võiks teil olla huvi ka selle vastu, kui teie kontrollis küsitakse infot teie koostööpartnerilt.

Omaette kategooria on päringud, mida võiks tinglikult nimetada phishing, kus kedagi ei kontrollitagi või mõne teise kontrolli käigus püütakse leida ajendit või ka põhjust teie suhtes kontrolli alustamiseks. Seda esineb suhteliselt harva, kuid siiski piisavalt sageli, et mitte valvsust minetada.

Miks te just seda ja just minu käest küsite?

Eks igal maksuhalduriga sageli kokku puutuval maksumaksjal on tulenevalt tema tegevusvaldkonnast ja senistest suhetest maksuhalduriga kujunenud välja teatud küsimustele vastamise rutiin või strateegia, kui nii võib öelda: mõni jätab täiesti tähelepanuta kõik info esitamise palved ning kui maksumenetlust ei ole alustatud või kolmanda isiku kontrollis ei ole koostatud kohast haldusakti korralduse näol, siis nad ei reageeri. Teised seevastu soovivad olla koostöövalmid ja teenida selle eest suhetes maksuhalduriga lisapunkte, et kõigile päringutele vastata neid pikemalt analüüsimata.

Esiteks — igal informatsiooni küsimisel peab olema õiguslik alus. Teie äritegevusele võib pikemas perspektiivis mõjuda halvasti komme oma koostööpartneri äri- ja maksusaladusega väga hooletult ringi käia. Hooletuks ma nimetan sellist infovahetust, kus õiguslikult puudub kohustus informatsiooni esitada, aga te siiski teete seda. Iga mõtlematult esitatud infokild võib maksuametniku peas hakata oma elu elama ning täiesti asjatuid probleeme tekitada. Eelkõige just koostööpartnerile, kelle kohta infot küsitakse, kuid harvad ei ole juhud, kui ka infopäringule vastajale endale. Loomulikult eeldage, et teie koostööpartnerid on seadusekuulekad — te ei pea hakkama oma koostööpartnerilt iga kord uurima, kas tal oleks huvi varjata mingit asjaolu, mille kohta maksuhaldur õigustatult ja põhjendatult küsib.

Teiseks — kolmanda isiku menetluses puudub teil ka maksukorralduse seaduses sätestatud kaasaaitamiskohustus, millele maksuhaldurile alati viidata meeldib, kui info küsimise õiguslik alus on savijalgadel. Teil ei ole kohustust oma initsiatiivil kaasa aidata teie koostööpartnerile maksude määramise menetluses.

Lõpetuseks — püüdke leida mõistlik tasakaal infopäringutele vastamisel. Aga kujutage ette situatsiooni, kus te olete üheksal juhul 10-st maksuhaldurile andnud kogu soovitud info (ja enamgi veel) esimese telefonikõne või lihtsalt vabas vormis e-kirja peale. Oletame, et 10. korral te seda ei soovi ning leiate, et küsimused on liiga üldiselt sõnastatud, laialivalguvad ja kõikehõlmavad. Lisaks olete teinud küsitud perioodis tehingu, mille puhul te teate, et olete käitunud korrektselt, kuid mida maksuhaldurile seletada on suhteliselt keeruline ja vaidluse korral saavutate eelduslikult kohtuvõidu, kuid alles 4-5 aasta pärast.

Mis te arvate, mis juhtub, kui 9 korda olete maksuhalduri infoga üle kullanud ja 10. korral võtate advokaadi ja ajate sõrad vastu? Põhjalik kontroll teie suhtes? Muidugi.

Algus ja lõpp ning kindel periood

Maksuhalduri huvi saada teada kõik maksustamise seisukohalt olulised asjaolud ja veidi rohkem on mõistetav. Aga see „veidi rohkem“ ei ole enam teie huvi. Maksukontrollil on alati selgelt määratletud algus ja lõpp, samuti üheselt määratletud periood ja maksud, mida kontrollitakse.

Ebameeldivalt palju on halvast maksumenetluse juhtimisest tulenevaid maksuvaidlusi, kus maksukohustuslane ise on täiesti asjatult ja läbimõtlematult saatnud revidendile sellist infot, mida ei ole kas küsitud või kui on ka küsitud, siis ei puutu see kontrolli perioodi või kontrollitavatesse maksudesse.

Ja kuigi menetluslikult on pandud toime rikkumine, ei ole teil selle teadmisega hiljem enam midagi teha. “Once a profound truth has been seen, it cannot be ‘unseen’.” Te võite heade asjaolude kokkulangemisel võita lahingu ja saavutada kohtuotsuse, mis ütleb, et maksuhaldur rikkus menetlusnorme, aga teil ei ole sellega mitte midagi peale hakata. Põhivaidluses (maksuasjas) leiab kohus tõenäoliselt lõpuks ikka, et see menetluslik rikkumine ei mõjutanud asja sisulist otsustamist; pealegi — maksuhaldur saab väga lihtsalt laiendada kontrolli perioodi ja objekti ning selle formaalne tegemata jätmine ei muuda maksu määramise menetluse lõpptulemust. Ja see on ka õige — liiga rutakas ja läbimõtlemata käitumine ehk maksumaksja enda tegevus on sel juhul toonud kaasa ebasoodsa tagajärje, mida võib-olla oleks saanud vältida.

Seega — julgen soovitada vastata eelkõige ainult nendele päringutele, mis puudutavad ainult kontrolliperioodi ja kontrolli objekti.

Lõppsõna

Menetluse strateegiat ja taktikat te seadusest ei loe. Seadust tuleb loomulikult tunda nii või teisiti, see on hästi lõppeva maksumenetluse esimene ja kõige olulisem eeldus.

Maksumenetlus on nagu mäng. See võib olla väga huvitav, köitev ja adrenaliini pakkuv, kui suudate end sellest distantseerida ning võtta seda kui strateegia- ja taktikaharjutust. Arvestage siiski alati, et panused on kõrged ja panustab ainult üks mängija — teie. Kas te soovite sellises olukorras mängida amatöörina professionaalide vastu?