Millele tuleb välimänguväljakul enne selle kasutama hakkamist tähelepanu pöörata:

  1. Atraktsioonid peavad olema terved ja komplektsed ning pinnase külge korralikult kinnitatud. Soovitav on lapsevanemal atraktsioonid ise läbi proovida neid katsudes ja liigutades. Logisevate kinnitustega, purunenud või roostes atraktsioone ei tohi kasutada.
  2. Atraktsioonide alune pinnas peab olema sobiv ja piisav, et kukkumisel lööki summutada. Asfaldi ja betooni kasutamine on lubatud üksnes võimalikust kukkumistsoonist väljapool. Iga atraktsiooni ümbruses peab olema piisavalt vaba ruumi, et kukkumisteele ei jääks ette midagi, mis võimalikke vigastusi raskendada võivad.
  3. Kõik atraktsioonid ei sobi igas vanuses lapsele. Kõrged liumäed, osavust ja kindlat tasakaalu hoidmist eeldavad takistusrajad jms ei sobi kõigile. Lapsevanem peab ise hindama ja otsustama, mis on tema lapsele sobiv ja eakohane. Kindlasti ei tohi väikelapsi jätta mänguväljakule järelevalveta ning mänguväljakul üksi mängimas käivale lapsele tuleb põhjalikult rääkida võimalikest ohtudest ja nende vältimisest.
  4. Mänguväljaku territoorium peab olema hooldatud, seal vedelev prügi, klaasikillud jms tuleb ära korjata ja panna selleks ettenähtud kohta.
  5. Mänguväljaku purunenud atraktsioone ei tohi hakata ise parandama, vaid puudustest tuleb informeerida omanikku. Juhul, kui mõistliku aja jooksul pole vajalikke toiminguid tehtud, tuleb sellest teavitada Tehnilise Järelevalve Ametit või kohalikku omavalitsust. Kui mänguväljakul pole infotahvlit omaniku andmetega, aitab selle välja selgitada kohalik omavalitsus. Ohtliku atraktsiooni avastanu võiks teisi kasutajaid hoiatada, näiteks paigaldada ohtliku seadme või väljaku piirdeaia külge teavitava sildi.

Tehnilise Järelevalve Ameti viimaste aastate kontrollid näitavad, et avalike välimänguväljakute üldist seisukorda võib pidada heaks. Üksikud tuvastatud puudused on üldjuhul omanike poolt mõistliku aja jooksul kõrvaldatud. Kuivõrd mänguväljakute korrasolek võib ootamatult muutuda omanikust sõltumata, näiteks vandalismi läbi, siis on väga oluline, et kasutajad enne mängima asumist atraktsioonide korrasolekut kontrolliksid.