Veebruaris lõppenud riigihankele Eesti ID-dokumentide tootmiseks aastatel 2018-2023 esitati kolm pakkumist. PPA tegi ettepaneku hankes osalemiseks neljale juhtivale Euroopas tegutsevale dokumenditootjale, kellest pakkumise esitasid kolm: Oberthur Technologies, Gemalto/Trüb AG ja Safran Morpho.

Aprilli keskel tunnistas hankekomisjon parimaks pakkumiseks prantslaste Safran Morpho oma. See aga ei meeldinud praegusele ID-kaartide tootjale Gemaltole ja teiselegi Prantsusmaa firmale Oberthurile, mille esindajad pöördusid riigihangete vaidluskomisjoni poole ning kuna kaebust menetlusse ei võetud, siis mindi edasi halduskohtusse.

Rahandusministeeriumi katuse all tegutsev riigihangete vaidluskomisjon põhjendas Gemaltole saadetud vastuses, et vaidlustus jääb menetlusse võtmata, sest PPA korraldatud riigihange on korraldatud riigihangete seaduses sätestatud erandi alusel ja seega ei allu hankija tegevus vaidlustuskomisjoni kontrollile, mistõttu vaidlustus tuleb jätta riigihangete seaduse alusel läbi vaatamata põhjusel, et vaidlustajal puudub vaidlustuse esitamise õigus.

Paragrahv, mis säärase olukorra tingis, sätestab, et hankija ei ole kohustatud riigihangete seaduses sätestatud korda rakendama, kui sõlmitav leping või korraldatav ideekonkurss on seotud riigisaladusega või salastatud välisteabega riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse tähenduses või Eesti Panga turvalisuse või avaldamisele mittekuuluva teabega või kui lepingu täitmine eeldab kooskõlas õigusaktidega eriliste turvalisusnõuete täitmist või kui erandi kohaldamine on otseselt vajalik riigi oluliste huvide kaitsmiseks.

Asjaosalised jätavad detailid enda teada

Halduskohtusse pöördunud Gemalto ei soovinud teemat detailselt kommenteerida, kuid ettevõttest kinnitati, et protsessimine antud asjas käib.

Hetkel tegeleb Eesti ID-kaartidele sertifitseerimisteenuse pakkumisega Sertifitseerimiskeskus, mille omanikud on Swedbank, SEB ja Telia Eesti.

Mis saab Sertifitseerimiskeskusest aga siis kui praeguse teenusepakkuja Gemalto protsessimine vilja ei kanna ning ID-kaarte hakkab välja andma uus pakkuja, kelleks praeguse seisu järgi paistab olevat Safran Morpho?

„Sertifikaatide väljastamine nimetatud hanke osa ning Sertifitseerimiskeskust ja kogu ID-kaardi kasutuskeskkonda mõjutab antud hange ja selle võiduotsus muidugi otseselt,“ kommenteeris Sertifitseerimiskeskuse juht Kalev Pihl.

Juhul, kui Gemalto peaks halduskohtus siiski kaotama, siis pole põhjust Pihli sõnul arvata, et Sertifitseerimiskeskuse olemasolu satuks küsimärgi alla.

„Sertifitseerimiskeskus on seotud siiski paljude erinevate lepingute täitmisega ning me teeme pidevalt tööd, et uusi lepinguid aina juurde saada. Oleme oma klientidele selgelt tõestanud oma kompetentsust ja võin kinnitada, et meie hinnangul ei saa üksik riigihange seada ohtu Sertifitseerimiskeskuse olemasolu,“ ütles ta.

ID-kaardi tarkvara eest vastutavast Riigi Infosüsteemi Ametist (RIA) öeldi, et nad ootavad hanke tulemuse selgumist, et koostöös tootjaga igal juhul tagada kaardi elektrooniliste funktsioonide toimimine ka aastatel 2018 - 2023.

„Kuna hanke tulemus on vaidlustatud ja teenusepakkuja pole veel selgunud, siis on võimatu kommenteerida võimaliku tootmisprotsessi üksikasju. Oleme hankedokumentides kirjeldanud tehnilised vajadused. Hankes osalevad ettevõtted on nendega arvestanud,“ kommenteeris RIA pressiesindaja Rauno Veri.

„RIA eesmärk on pakkuda laitmatult toimivat tarkvara, mis oleks kasutajatele võimalikult lihtne ja mugav. Kindlasti tuleb muutusi, kuid need pole otseselt seotud ID-kaarte tarniva ettevõtte nimega,“ lisas ta.

Muudatused mõjutavad eelkõige teenusepakkujaid

PPA poolt öeldi kommentaariks, et kuna tegemist on suure ja keerulise hankega nii sisu kui ka hinna poolest, siis nähti hanke võimalikku vaidlustust juba ette ja seega ei ole praegu põhjust rääkida ajagraafikus maha jäämisest.

Lepingupartnerilt tellitakse uued ID-kaardi, elamisloakaardi ja digi-ID plangid koos uue kiibi, kujunduse ja turvaelementidega ning nende isikustamise ja sertifitseerimise teenusega.

PPA hinnangul võib eeldada, et uue ID-kaardi tulekuga kaasnevad võimalikud muudatused puudutavad tavakasutajat vähem ning on eelkõige seotud teenuste osutajatega, kelle loodud keskkondades ID-kaardiga toimetada saab.

Hanke võitjaga sõlmitakse ID-dokumentide tootmiseks viieaastane leping mahuga kuni 40 miljonit eurot. Uuel plangil dokumente hakatakse välja andma hiljemalt 2018. aasta alguses.