Nüüd on olukord muutumas: kohapealseid väikeseid “elektrijaamu” on järjest rohkemate majapidamiste juures, üha populaarsemaks muutuvad elektriautod, mis vajavad võrgust lühikese aja jooksul suurel hulgal võimsust. Milliseid väljakutseid tähendavad uued arengud elektrivõrgule?

Tarbijad ei ole enam seal, kus on meie võrk

Üks olulisi elektrivõrgu tänaseid väljakutseid ei tulene isegi esmajoones uutest energiatootmis- ja tarbimisharjumustest, vaid pigem demograafilistest trendidest – meie rahvastik väheneb, koondub tõmbekeskustesse, muudab asukohta. Täna on Elektrilevi võrgus 31 353 tarbimiskohta, kus aastas ei tarbita ühtegi kilovatt-tundi elektrit.

Kui siia lisada veel need kohad, kus elektrit on tarbitud ülivähe ehk kuni 50 kWh aastas, saame 57 458 tarbimiskohta, mis on ligi 9% nende kogumahust. Liine, mille kaudu aasta jooksul pole üldse elektrit liikunud, on meil 1107 kilomeetri jagu. Klientidega sõlmitud lepingud kohustavad meid aga võrku ka sellistes kohtades ülal hoidma ja hoolduskulusid kandma.

Palju võrku, vähe tarbijaid

Olulist mõju elektrivõrgu ülalpidamisele avaldab Eesti võlu ja valu – meie hajaasustus. Teisisõnu olukord, kus suur hulk elektrivõrku on valmis väga väikese mahu tarbimise jaoks: tervelt 58 protsenti meie elektrivõrgust asub alal, kus paikneb 13 protsenti klientidest, kes tarbivad vaid 4 protsenti elektrist. Euroopas on meil üks kõige hõredama “liiklusega” elektrivõrke.

Pole saladus, et elektrivõrgu ülalpidamiskulude katmist mõjutab tõepoolest järjest enam ka hajaenergeetika ehk kohapealse elektritootmise levik. Kui tootmisseadme omanik vajab võrku vaid aeg-ajalt, maksab ta vähem võrgust tarbitavate kilovatt-tundide eest – kuid võrk on valmis ja seda tuleb hooldada ning uuendada. On lihtne matemaatika, et mida rohkem väiketootmist, seda väiksemaks jääb tarbijate ring, kes senises mahus võrgu ülalpidamiskulusid katavad.

Vajame tehniliselt teistsugust võrku

Juba tänane ja üha enam tulevane jaotusvõrk peab kohanduma kahesuunalise ja hüpliku energialiikumisega, mille toob kaasa hajaenergeetika, salvestustehnoloogia ja elektritranspordi areng. Samuti tuleb võrku tugevdada, et vältida tootmisseadmete poolt tekitatavaid häireid klientide koduseadmetele.

Võrk peab olema piisava läbilaskevõimega, et toime tulla väga hüplike eri suunas liikuvate energiahulkadega – näiteks oludes, kus lülitatakse tööle elektritootmisseade või vajatakse lühiajaliselt suurel hulgal võimsust elektriauto laadimiseks. Peame olema valmis selleks, et võrgu töörežiimid muutuvad järjest ettearvamatumaks.

Hinnatõus ei ole lahendus

Kõigi muutuste juures ei saa aga unustada tarbijate elementaarset ootust – saada üha töökindlamat võrku mõistliku hinnaga. Näeme, et võrguteenuse hinnatõus ei ole täna enam võimalik – alternatiivsete energialahenduste hinnad hakkaksid lähitulevikus paljude klientide jaoks liiga lähedale jõudma tasuvuspunktile. Samuti ei ole nähtavas tulevikus eriti tõsiseltvõetav ainult alternatiivlahendustele üleminek - võrk on meie varustuskindluse tagajaks neil päevadel, mil päike ei paista ja tuul ei puhu.

Seega peame otsima teistsuguseid lahendusi küsimusele, kuidas kapitalimahukat ja vähemobiilset vara nagu elektrivõrk, mida kasutatakse üha hüplikumalt ja vähem, majandada selliselt, et oleks tagatud klientide jaoks rahuldav kvaliteet ja hind. Lahendused siin on mitmetahulised ja komplekssed ning neist täpsemalt juba edaspidi. Kindlasti kõlavad nii mõnedki võimalikud vastused juba sel reedel Arvamusfestivalil, kus arutleme selle üle, millist elektrivõrku me vajame.