Soodustuskelmus KarS § 210 lg 2 saab muuhulgas seisneda toetuse mitte-eesmärgipärases kasutamises, kuid ainult sellest ei saa järeldada, et nn Ärma talu toetuse kaasuses oleksid täidetud kuriteokoosseisu tunnused.

Ühelt poolt ei ole igasugune toetuse tingimuste mittetäitmine käsitletav toetuse mitte-sihipärase kasutamisena KarS § 210 lg 2 mõttes ja teiselt poolt ei tähenda ka antud normi mõttes toetuse mitte-eesmärgipärase kasutamise fakt iseenesest, et toetuse taotleja tegevuses on kuriteokoosseis täidetud.

Lisaks objektiivsetele kuriteo tunnustele peab esinema ka teo toimepanija tahtlus, peale selle ei või esineda muid kuriteokoosseisu välistavaid asjaolusid. Kokkuvõtvalt ei saa ainuüksi avalikult teadaolevate faktide pinnalt võtta seisukohta, et antud kaasuses on täidetud soodustuskelmuse koosseis.

OÜ Ermamaa käibemaksukohustuste küsimuses ei ole seisukoha võtmiseks andmeid piisavalt. Üldine põhimõte on, et kui äriühing deklareerib ja arvestab soetamisel tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna, saab ta seda teha eeldusel, et soetatud vara kasutatakse ettevõtluse tarbeks ja kui vara sellisel otstarbel ei kasutata, tuleb teostada sisendkäibemaksu ümberarvestus.

Lisaks sellele peab äriühing oma vara kasutamisel/kasutusse andmisel arvestama erisoodustuste ja ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamise režiimiga. Kas OÜ Ermamaa on neid nõudeid järginud, ei ole praegu kättesaadava info pinnalt võimalik kõrvalt hinnatas, kuid MTA-l on selleks kahtlemata nii pädevus kui ka võimalus.

Toomas Hendrik Ilves on antud kaasuses käitunud EAS-i 2012. aasta otsuse kohaselt ja selles mõttes pole alust talle etteheiteid teha. Omaette küsimus on, kas toosama EAS-i 2012. aasta otsus on põhjendatud või ei.

EAS-i dokumentidest nähtuvalt on Ermamaa OÜ toetuse saamise tingimuste ja algse äriplaani kohaselt renoveeritud vara kasutanud 17 kuu jooksul ja ta peaks seda tegema kokku 60 kuu jooksul.

Need põhjendused, kuidas saab vaid 17 kuu ulatuses toetuse kasutamise tingimuste täitmine õigustada tagasimaksekohustust vaid 10 % ulatuses, ei ole mulle täiel määral arusaadavad.

Samas on juba alustatud mitmeid menetlusi EAS tegevuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning eeldatavasti selgub ka nende käigus, kas EAS tegutses õigusaktidega kooskõlas või mitte.