Ärileht avaldab kolme fraktsiooni esimehe kirja muutmata kujul.

Protest

Lugupeetud Riigikogu juhatus

05. detsembril kinnitas Riigikogu täiskogu juhatuse poolt ette valmistatud päevakorra hoolimata saalist esitatud korduvatele ja motiveeritud protestidele. Tegemist on erakordselt halva pretsendendiga, mida oleks olnud võimalik vältida.

Soovist tulevikus taolisi olukordi ära hoida ning fikseerida veelkord oma protest rõhutame, et juhatus rikkus 302SE päevakorda lisamisel meie hinnangul Riigikogu seaduseelnõude menetlemise hea praktika juhist (kinnitatud 09.02.2012 RK juhatuses).

Toome järgnevalt välja Riigikogu juhatuse enda poolt kinnitatud hea praktika juhise punktid ja selgituse, millega eelnõu 302SE päevakorda lisamisega vastuollu on mindud:

1. Eelnõule esitatavad muudatusettepanekud on seotud eelnõus reguleeritavate küsimustega, lähtudes eelnõu eesmärgist 302SE seletuskirja kohaselt on seaduseelnõu eesmärk „võimaldada tööandjal maksuvabalt hüvitada kindlaksmääratud kulud töötaja tervise edendamiseks, mille tulemusena peaks vähenema töötajate haiguspäevade arv“. Tänaseks on eelnõule lisandunud parandusettepanekud, mis ei ole kuidagi seotud eelnõu eesmärgiga.

2. Menetlustoiminguteks (sh aruteluks juhtivkomisjonis, menetlusdokumentide ettevalmistamiseks ning aruteluks täiskogus) jääb mõistlik aeg, mille jooksul Riigikogu liikmetel on võimalik kujundada seisukoht eelnõu ja muudatusettepanekute suhtes ning asjassepuutuvatel huvirühmadel esitada oma arvamus.

Rahanduskomisjoni liikmed said väga mahukad uued muudatusettepanekud reede õhtul, komisjon ei jõudnud neid arutada esmaspäevasel istungil. Riigikogu liikmetel pole olnud aega oma arvamuse kujundamiseks.

3. Komisjoni liikmetele ja komisjoni nõustavatele ametnikele peab jääma piisavalt aega, et tutvuda juhtivkomisjoni istungi päevakorda võetud eelnõuga seotud dokumentidega, sealhulgas laekunud muudatusettepanekutega, ning kujundada nende suhtes seisukoht.
Nimetatud punkti on väga selgelt rikutud sarnastel põhjustel, mis toodud eelmises punktis.

4. Juhtivkomisjon otsustab eelnõu Riigikogu täiskogu töönädala päevakorda teiseks lugemiseks panemise pärast kõigi muudatusettepanekute läbivaatamist ja nende suhtes otsuste tegemist.

Juhtivkomisjon tegi RK juhatusele ettepaneku 302SE päevakorda lisamiseks enne, kui muudatusettepanekud olid komisjoni liikmetele kättesaadavad, päevakorda lisamise ajaks polnud komisjon jõud materjale läbi vaadata, nende suhtes ei ole langetatud mingeid otsuseid.

5. Kui juhtivkomisjon otsustab muudatusettepanekuid arvestades eelnõu olulisel määral ümber kujundada, eelkõige täiendades seda põhimõttelise tähtsusega uute regulatsioonidega, teeb ta selleks, et võimaldada Riigikogu liikmetel esitada muudatusettepanekuid eelnõu muutunud osade suhtes, täiskogule ettepaneku II lugemine katkestada.

Sellist otsust pole komisjon teinud – mis on igati loogiline, kuna ta pole muudatusettepanekuid veel läbi vaadanudki. Igal juhul peab seda punkti edasise menetluse puhul silmas pidama.

Lisaks eeltoodule on loogiline, et nii suures mahus ühe eelnõu muutmine tähendab vajadust ka eelnõu algataja, ehk Vabariigi Valitsuse, arvamuse ära kuulamiseks. Meile teadaolevalt ei ole Vabariigi Valitsus eelnõu 302SE õigus- ning maksukeskkonda nii oluliselt muutvate muudatuste osas oma seisukohta väljendanud. Seetõttu puudub Riigikogu täiskogul võimalus teha sisuliselt põhistatud otsus antud eelnõu osas.

Lugupidamisega

Martin Helme

Andres Herkel

Kristen Michal