Väinamere Liinid OÜ väitis, et firma esitas möödunud aastal nõuded sadamate haldaja Saarte Liinide vastu, kuna viimane jättis täitmata sadamateenuste osutamise lepingust tulenevad kohustused.

Saarte Liinide juht Villu Vatsfeld ütleb aga, et selline väide ei vasta tõele. "Väinamere Liinidel ei ole sadama haldajalt saamata jäänud mingeid teenuseid. Võlgu jäänud ettevõtja taktika tundub olevat selles, et väidetavate ja fiktiivsete nõuete esitamisega püütakse tekitada piisavalt palju juriidilisi takistusi ja loodetakse, et arveid ei tulegi ära maksta."

Saarte Liinide juht rõhutas, et riigi ja Väinamere Liinidega sõlmitud lepingu alusel osutatud teenuste sisu vaidlustas vedaja kõigest kaks päeva enne kümme aastat kestnud koostöölepingu lõppu, olles varasemalt alati nõustunud osutatud sadamateenuste sisu ja kvaliteediga.

Ka Leedo firma väitele nagu oleks riigi äriühing arestinud üldse vale firma vara, selgitas Vatsfeld, et laeva arestimine toimus mereõigusest tuleneva laeva asjaõigusseaduse alusel. "Selle kohaselt ei ole sadamal kohustust taga ajada laeva omanikku ehk reederit. Sadam saab kohtu määrusega arestida iga laeva, mis oli tema sadamas ja mis oli võla tekitanud reederi kasutuses."

Äriregistri andmetel on aga ka St. Ola Maritime OÜ asutajaks on Saaremaa Laevakompanii ja osaühingu juhatuse liikmeks on Tõnis Rihvk, kes juhib ka SLK-d. Kõigile Leedole kuuluvatele laevadele (Harilaid, Kõrgelaid, St. Ola ja Regula, mis on nüüdseks küll TS Laevadele müüdud) on tehtud erinevad kehad 4. juulil 2016.

"Vastavalt AS Saarte Liinid ja Väinamere Liinid OÜ vaidluse alguses tehtud kokkuleppele ei arestitud neid laevu, mis teenindasid avalikku liinivedu ning mille arest oleks ohustanud parvlaevade veoteenust," selgitas Vatsfeld. "St. Ola lõpetas avaliku liiniveo teenindamise 01. detsembril 2016 ning laeva valmistati ette müügiks. 15 päeva pärast laeva arestimist on laeva omanikul õigus see kohtuniku määrus vaidlustada."

"Veel enne seda pöördusime tõepoolest ka majandusministeeriumi poole, et peatada nende poolt teostatavad väljamaksed Väinamere Liinidele. Vastavalt MKM-i ja Väinamere Liinide vahel sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule on sadamatasud olnud kogu aeg riigi poolt vedajale makstava ühistransporditoetuse üheks sihtotstarbeks. Seepärast me andsimegi märku, et raha pole meieni kui sihtotstarbeni jõudnud. Oleme taotlenud kohtu kaudu luba nö kolmanda osapoole ehk MKM-i väljamaksed seniks peatada."