Rahandusminister Sven Sester:

Mind on hoitud kursis nii siseauditi raporti kui lisaks tehtud õigusanalüüsi järeldustega. See, kas Eesti Energial on alust esitada kahjunõudeid või pöörduda mõne kahtluse uurimiseks politsei poole, oli õigusliku analüüsi objekt ning advokaadid uurisid olulisemad episoodid põhjalikult läbi. Selle töö teine eesmärk oli parandada ettevõtte sisemisi protseduure, et samad vead ei saaks korduda.

Eesti Energia praegune juhtkond on kinnitanud, et projektijuhtimise põhimõtted on ülevaadatud ja täiendatud. Riigikontroll on teinud omapoolse auditi välisinvesteeringute kohta. Eesti Energia siseaudit on kontrollinud ka näiteks Auvere jaama ehitust ega ole sarnaseid probleeme tuvastanud.

Raporti avalikustamist takistab see, et sisaldab ettevõtte ärisaladust, sh ka tehnoloogilisi üksikasju, partneritega peetud lepingu- ja läbirääkimiste infot jne, mille avaldamine ei ole lubatud.

Kui aga riigikogu peab tarvilikuks seda teemat täiendavalt uurida, siis parlamendil on selleks nii õigus kui seadusega ettenähtud võimalused. Tellitud õigusarvamust tutvustatakse riigikogu majanduskomisjonile ka järgmisel nädalal.

Olen rahandusministrina kehtestanud Eesti Energiale ka konkreetsed omaniku ootused, kus on määratletud nii riigi osalemise põhjendused kui äriühingu strateegilised ja finantseesmärgid. Dokument näeb selgelt ette, et riigi äriühing peab majandustegevuse kavandamisel lähtuma võrreldava sektori keskmisest riskitasemest. Äriühingu juhatus ja nõukogu peab omanikuootuste dokumendist oma töös lähtuma.

​Ühtlasi olen teinud ettepanekuid muutmaks riigi äriühingute juhtimist sarnaseks erasektoris kehtivate põhimõtete ja praktikatega. Valitsus toetas hiljuti nimetamiskomitee loomist, mis aitab kaasa ettevõtete nõukogude mehitamisele professionaalsete inimestega ja toob riigi äriühingute juhtimisse erasektori kompetentsi. Pädevad ja professionaalsed nõukogud saavad tõhusamalt toimetada järelevalvet juhatuse tegevuse üle.