2015. aastal oli riigi äriühingute puhaskasum/-kahjum kokku 125 miljonit eurot (2014. aastal oli see 274,1 miljonit eurot). Seega on võrreldes aasta varasemaga puhaskasum vähenenud 149,2 miljoni euro ehk 54 protsendi võrra.

"Suur langus kasumis on tingitud peamiselt langenud energiakandjate hindadest, mis mõjutasid väga oluliselt Eesti riigi suurima äriühingu Eesti Energia AS-i puhaskasumit. Ettevõtte kasumit mõjutasid energiahinnad nii otseselt läbi vähenenud müügimarginaali kui ka kaudselt seoses tekkinud vajadusega osade varade allahindluseks," seisab aruandes.

Suurimat riigile kuuluva ettevõtte puhaskasumit teenis sarnaselt eelnevatele aastatele jätkuvalt Eesti Energia, kuid ettevõtte 40,5 miljoni eurose puhaskasumi osakaal kogukasumist langes 56% pealt 27% peale.

2016. aastaks on riigi äriühingud prognoosinud 133 miljonit eurot puhaskasumit, mis on võrreldes

2015. aasta tegeliku summaarse puhaskasumiga 6 protsendi võrra rohkem. Sedagi kasvu loodetakse peamiselt Eesti Energia sooritusest - Eesti Energia avaldab oma 2016. aasta majandustulemuse eesoleval nädalal.

Osaluste valitsejad on oma hinnangutes hinnanud üheksa äriühingu tegevuse „väga heaks" ning 14 äriühingu tegevust „heaks". Nelja äriühingu majandustegevust on osaluse valitseja hinnanud hindega „rahuldav". Viimaste seas on aga kahjuks ka suurim määraja, taaskord Eesti Energia

Samuti toob aruanne välja, kuidas veel 2015. aastal oli valitsus seisukohal, et kümnes äriühingus pole osaluse säilitamine juba praegu või pikemas perspektiivis vajalik ning mille võõrandamist tuleks osaluse valitseja hinnangul kaaluda. Nendest kolm ei kuulu praeguse koondaruande koostamise ajaks enam riigile: AS Andmevara aktsiad müüdi aprillis 2016 eraomanikule, AS Eesti Metsataim likvideeriti oktoobris 2016 ning AS Rocca al Mare Suurhall sundlikvideeriti detsembris 2016.

Peale osaluste aruannete valmimisi vahetunud valitsuskoalitsioon on aga varasemaid seisukohti muutnud ning praeguses koalitsioonilepingus on kokku lepitud osaluse võõrandamine neljas ettevõttes (börsil noteerimine: AS Tallinna Sadam (kuni 30% aktsiatest) ja Enefit Taastuvenergia OÜ (kuni 49%, kogu osalus kuulub Eesti Energiale; strateegilisele investorile: AS Eesti Teed (100%) ja AS EVR Cargo vähemusosalus).