„1980. aastal valminud Linnahall ja selle renoveerimise plaan on juba pikka aega olnud vaieldamatult üks olulisemaid ja suurema avalikkuse huviga arhitektuuriobjekte Eestis. See on hoone, mis on tunnistatud oma ajastu kultuuriväärtuslikuks maamärgiks ja mõjutab Tallinna avalikku ruumi olulisel määral,“ märkis EALi president Katrin Koov. „Seetõttu peame oluliseks, et Linnahall saaks parima võimaliku ruumilise lahenduse ning pakkumisi saaks esitada ausas konkurentsis. See saab toimuda meie silmis läbi avatud väärtuspõhise riigihanke, kus selgub õiglane projekteerimishind ja parim lahendus.“

Eesti Arhitektide Liit läkitas veebruarikuus järelepärimise nii Tallinna Linnavalitsusele kui Rahandusministeeriumile, milles juhiti tähelepanu asjaolule, et projekteerimisõiguse andmine Allianss Arhitektid OÜ-le, kellega on asutud lepingut ette valmistama, on vastuolus hanke reeglitega.

Linnahalli projekteerimise lähteülesande koostamise hankedokumendis p 4.2 on kirjas, et lähteülesande kavandamisel edukaks tunnistatud pakkuja ja lepingu täitmisega seotud muud isikud kõrvaldatakse huvide konflikti tõttu tulevikus korraldatavatest Linnahalli projekteerimise ja/või ehitustööde hangetest.

Pärast lähteülesande valmimist võtsid Tallinna Linnahalli ASi seaduslik esindaja ja lähteülesande koostaja Allianss Arhitektide OÜ teadaolevalt ühendust Linnahalli autori arhitekt Raine Karbiga, kes andis oma autoriõigused Allianss Arhitektid OÜ-le ehk isikule, kes hanke reeglite kohaselt ei oleks tohtinud projekteerimisega edasi tegeleda.

„Me mõistame Raine Karbi otsust, mis lähtus eelkõige hoone seisukorrast ja vajadusest kiiresti tegutseda, päästmaks Linnahalli lagunemisest. Samas oleks hankija kohustus olnud järgida hanketingimusi ja vältida sellise olukorra tekkimist, kus ettepanek tehakse eelisseisundis olevale arhitektuuribüroole. Sellise autoriõiguste küsimuse lahendamisega on hankija eiranud ausa konkurentsi põhimõtteid ja hanke tingimusi. Eesti Arhitektide Liidu hinnangul oleks tulnud autoriõiguste küsimus ära lahendada enne, kui kuulutati välja hange projekteerimise lähteülesande koostaja leidmiseks,“ selgitas Katrin Koov. „Tänase seisuga on Linnahalli projekteerimise hankest elimineeritud kõik teised arhitektid, kellel oli õigustatud ootus selles osaleda.“

Poliitik Rainer Vakra nõustus samuti arhitektide liiduga, et tegemist on arhitektide huvide rikkumisega. "Rahandusministeeriumi poolt tellitud uuringu kohaselt, millega minagi olen tutvunud, eirati seadust ja kahjustati konkurentsi. Linna asjaajamine peab olema puhas ja läbipaistev, loobuda on vaja vanast käekirjast asjade menetelmisel Tallinna linnas. Kõik Linnahalli renoveerimisega seonduv olgu puhas ja läbipaistev," lausus Vakra.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid