"Oluline on siinjuures osundada, et tegu oli Euroopa Keskpangaga koostöös läbiviidud menetlusega ning see lõppes, kuna puudusid järelevalve teostamiseks vajalikud andmed," lausus Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler. "Tegevusloa taotluse läbi vaatamata jätmine lõpetab konkreetse menetluse ega tähenda tegevusloa andmist või selle andmisest keeldumist."

"Krediidiasutuse tegevusloa menetluse üks osa on olulist osalust omavate isikute nõutele vastavuse kontroll. Eesti Ühistupangas omas olulist osalust kapitali kaudu Tallinna linn ning vastava isiku nõuetelevastavuse hindamiseks küsis Finantsinspektsioon korduvalt taotlejalt informatsiooni, muuhulgas [ametikohalt taandatud] Tallinna linnapea Edgar Savisaare kohta.

Samuti oleme palunud esitada Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallole ja linnapea Edgar Savisaarele kriminaalasjas esitatud süüdistusaktid," teatas ta. "Nimetatud infot ei ole Finantsinspektsioonile esitatud. Finantsinspektsioonil ei ole võimalik veenduda taotlejas olulist osalust omava Tallinna linna nõuetelevastavuses, kui hindamise läbiviimiseks puudub oluline informatsioon. Seega ei ole ka kõige täpsem Eesti Ühistupanga kommentaar, justkui oleks tuvastatud Tallinna linna mitteusaldusväärsus.

Finantssektoris tegutsemisõigust taotlev isik peab vastama seaduse nõuetele ning kui ta ei ole võimeline nõutavaid dokumente enda omanike või temaga seotud isikute kohta esitama, ei ole võimalik ka järelevalvel menetlusega jätkata," rõhutas Kessler.