Eelmisel nädalal toimunud pankrotiistungil tunnistas SA juhatuse liige Rasmus Lindmaa, et olemasolevate võlgade näol on sihtasutuse maksejõuetus juba välja kujunenud. Võlgu ollakse nii linnale, riigile kui ka SEB Pangale. Kohustusi on rohkem kui 25 000 eurot, kuid samal ajal ei suuda asutus teenida piisavalt tulusid, et katta oma kulusid.

Pankrotihaldur Martin Krupp palus eelmisel nädalal toimunud kohtuistungil pankrot välja kuulutada, kuna võlgnik (sihtasutus) on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole ajutise iseloomuga. Maakohus asus seisukohale, et võlgniku SA Virumaa Kompetentsikeskus pankrot tuleb välja kuulutada.

Sisuliselt ainuke võimalus nüüd EAS-il 2,6 miljonit eurot toetusraha tagasi saada on Tark Maja müüki panna. Konks on aga selles, et maja kahele korrusele on end sisse seadnud Rakvere linnavalitsus ning Rakvere linnale on seatud ka tasuta kasutusvaldus aastani 2025. Nii saaks potentsiaalne majaostja "kauba peale" ka linnavalitsuse. Lisaks on linna maale ehitatud Targale Majale hoonestusõigus seatud ainult 2025. aastani, mis tähendab, et pärast seda oleks hoone kogu täiega Rakvere linna oma, ilma et keegi peaks midagi hüvitama.

Kohtumääruses seisab ka Lindmaa selgitus, et tulu Targa Maja kompetentsikeskusele pidi tulema rendi- ja üüriteenusest, kuid teised teenused, mida lubati EAS-ile välja töötada 2015. aasta lõpus, ei ole käivitunud ja ei ole raha ega finantsilisi vahendeid, et neid tegevusi käivitada. Tulu pidi tulema Targa Maja valdkonnateenustest.

Veel väljavõtteid Viru maakohtu kohtumäärusest:

Hiljem vastavalt Euroopa direktiividele muutus tähtsaks ka energiasäästu valdkond ja sellealased nõustamised. Neid teenuseid ei suutnud võlgnik käima lükata. 2016.aastal tehti taotlus EAS-ile, et vastavate erialade spetsialiste palgata ja teenuseid välja arendada, kuid seda taotlust ei rahuldatud, kuna ei jätkuvat palgafondi, et spetsialiste tööle võtta. Samal ajal säilisid kohustused EAS ees lubatud teenuste osas, mida pidi arendama. Kõik võlgniku varad on sihtotstarbelised teenuste väljaarendamiseks ja teenuste töös hoidmiseks ja neid lubadusi ei saa täita.

Suurim võlausaldaja EAS esitab tagasinõude pankrotimenetlusse vastavalt pankrotiseaduses toodud tähtaegadele, ütles EAS-i juhatuse liige Indrek Kaju. "Pankrotiseaduse kohaselt on võlausaldajad kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast," selgitas Kaju.

"EAS on oma nõude esialgse suuruse haldurile juba teatanud, kuid esitab tähtaegselt ka lõpliku nõude. Kuna tagasinõude tegemine toimub vastavalt haldusmenetluse reeglitele, peame nõude sisu esitama kõigepealt sihtasutuse pankrotihaldurile ära kuulamiseks ja seisukohtade esitamiseks. Nõuete kaitsmine toimub pankrotiseaduse kohaselt nõuete kaitsmise koosolekul."