Niisugune tehing on kehtiv vaid juhul, kui selle on heaks kiitnud osanikud või nõukogu või kui tehing on tehtud äriühingu igapäevases majandustegevuses turutingimustel. Riigikohus selgitas, et osanike nõusolekuta lubatud tehinguks võib olla eelkõige tehing, millega äriühing osutab oma juhtorgani liikmele sedasama äriühingu jaoks tavapärast teenust turuhinna alusel, mida ta tavapäraselt osutab ka teistele isikutele.

Riigikohus selgitas samas lahendis ka TsÜS § 131 lg 1 kohaldamise eeldusi, mille korral on esindataval õigus tühistada esindaja poolt tehtud esindatava huvide vastane tehing eeldusel, et ka tehingu teine pool on esindaja poolt tema kohustuste rikkumisest teadlik. Tehingu, antud kaasuses üürilepingu, hindamisel ei tule seda mitte võrrelda varasema üürilepinguga vaid tuleb kontrollida, kas tehing vastab selle sõlmimise ajal kehtinud turutingimustele.

Tegemist oli põhimõttelise lahendiga juhatuse liikme poolt tehtud tehingute kehtivuse hindamisel. Riigikohus tühistas maa- ja ringkonnakohtu otsused ning saatis asja uueks arutamiseks samale ringkonnakohtule.