Kohus tühistas PRIA otsused põhjusel, et viimane rikkus kohustust otsust põhjendada ning ei selgitanud taotlejatele, miks aretustoetust määrati ja maksti neile vaid osaliselt.

PRIA piirdus vaid veterinaar- ja toiduameti (VTA) kontrolli tulemustele viitamisega ja nende seisukohtade refereerimisega. Kohus leidis, et kuna lõpliku otsuse toetuste maksmisel teeb PRIA, siis peavad nad andma oma hinnangu VTA kontrollaktile ja seda sisuliselt analüüsida.

VTA ülesanne toetuse määramise menetluses on üksnes läbi vaadata ja kontrollida esitatud taotlus ja asjassepuutuvad andmed, mitte teha õiguslikult siduvat otsustust.

Riigikohtu varasema seisukoha järgi on samas piisav, kui PRIA esitab oma otsuses üksnes konkreetsed asjaolud, mis on otsuse tegemiseni viinud. Sel juhul tuleb aga asjakohased kaalutlused välja tuua vaideotsuses. Seda PRIA ei teinud.

Põllumajandusministri 2005. aasta määruse järgi vaatas PRIA taotluse läbi ja kontrollis koostöös VTAga esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele. PRIA vähendaski kõigil juhtudel toetusi VTA kontrolli tulemuste põhjal.

Ühel juhul ei nõustunud kohus VTA seisukohaga, et tõuraamatusse kandmata loomade osas ei saa toetust maksta. Kohtu hinnangul tuli aluseks võtta jõudluskontrolli all olevate põllumajandusloomade arv, kuna toetust taotleti jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise eest. Samuti leidis kohus, et jõudluskontrolli teostatakse piimatootmise eesmärgil peetavatele veistele sõltumata nende tõust ja tõuraamatusse kuuluvusest.

Teisel juhul leidis kohus, et VTA on õigusvastaselt tõlgendanud jõudluskontrolli läbiviimise kordasid põhjendamatult kaebaja kahjuks.

Kolmandas asjas märkis VTA oma kontrollaktis, et osad loomad ei vasta jõudluskontrolli läbiviimise korra tingimustele. Kohtu hinnangul aga puudub nii VTA kontrollaktis kui PRIA otsuses asjakohane motivatsioon ning ei selgu, millistele loomade jõudluskontrolli läbiviimise korra sätetele jõudluskatsed ei vasta.

Eelmise aasta detsembris tehtud kohtuotsus on tänaseks jõustunud. Selle aasta veebruaris tehtud otsus ei ole jõustunud, kuna VTA vaidlustas selle Tartu ringkonnakohtus osas, milles halduskohus tunnistas õigusvastaseks VTA kontrollakti punktid. Tänane otsus on vaidlustatav teises kohtuastmes 29. juunini.