Tänavu veebruaris esitas Tallinna Vesi riigikohtule kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu 26. jaanuari 2017 otsuse peale, millega ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtte kaebuse Tallinna Vesi ja konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses.
20. juunil otsustas riigikohus kassatsioonikaebus menetlusse võtta.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast Tallinna Vesi poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. 2011. aasta oktoobris tegi amet ettevõttele ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Tallinna Vesi märgib, et konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks.

Tallinna Vesi on seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebuse 05. juuni 2015 otsusega (põhjendatud otsus tehti 12. oktoobril 2015) rahuldamata ning Tallinna Ringkonnakohus jättis ettevõtte kaebuse 26. jaanuari 2017 otsusega samuti rahuldamata. Tallinna Vesi ei nõustunud halduskohtu ega ringkonnakohtu otsustega, kuna ettevõtte hinnangul on kohtud hinnanud tõendeid ja kohaldanud õigust ebaõigesti.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest on käimas rahvusvaheline vahekohtumenetlus. Rahvusvahelise vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris.