Tänavu veebruaris esitas Tallinna Vesi riigikohtule kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu 26. jaanuari 2017 otsuse peale, millega ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtte kaebuse Tallinna Vesi ja konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast Tallinna Vesi poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. 2011. aasta oktoobris tegi amet ettevõttele ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Tallinna Vesi märkis, et konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest on käimas rahvusvaheline vahekohtumenetlus. Rahvusvahelise vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris.

Riigikohus leidis, et konkurentsiamet ei pea linna ja vee-ettevõtja vahel veeteenuse hindade osas kokkulepitut järgima. Samuti ei võimalda muudetud seadus enam hinna kindlaksmääramisel lähtuda linna kasutatud metoodikast. Seetõttu ei saanud konkurentsiamet AS Tallinna Vesi hinnataotlust kooskõlastada ja õigustatud oli vee-ettevõtjale ettekirjutuse tegemine hinna seadusega kooskõlla viimiseks.

Kolleegium kontrollis ka seadusemuudatuse kooskõla põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega, kuid kummaski osas vastuolu ei tuvastanud.

Kaebus rahuldati ettekirjutuse ühe punkti osas. Nimelt oli ettekirjutuses märgitud, et see loetakse täidetuks alles siis, kui konkurentsiamet kooskõlastab uue hinnataotluse. Riigikohus selgitas, et kuna seadus võimaldab konkurentsiametile hinnataotluse kooskõlastamisel kaalutlusruumi, ei ole kaebajal võimalik kooskõlastamist tagada, isegi kui ta ettekirjutuses väljatoodud konkreetsed rikkumised kõrvaldab.

Ühtlasi otsustati jätta rahuldamata Tallinna Vee taotlus eelotsuse taotlemiseks Euroopa Kohtult.

Kohus otsustas jätta konkurentsiameti menetluskulud ameti kanda. Samuti peab konkurentsiamet tasuma Tallinna Vee menetluskulud 10 000 euro ulatuses.

"Otsus on põhjalik ja ka meie jaoks hetkel veel väga värske. Tegeleme alles selle esmase analüüsiga," ütles Tallinna Vee finantsdirektor Riina Käi. "Kuna oleme börsiettevõte, siis on meie kohustus tagada, et esmane info otsuse kohta saaks esimesel võimalusel börsile teatavaks. Mistahes täiendavaid kommentaare saame omalt poolt anda pärast börsiteate avalikustamist."

"Meie järgmised sammud ongi viia läbi otsuse põhjalikum õiguslik analüüs ja kohtuda seejärel ka konkurentsiametiga, et edasistes sammudes kokku leppida," lisas ta. "Muus osas ei ole meil võimalik praegu eeltoodud põhjendustel täiendavaid kommentaare anda."