Vastavalt jäid kehtima konkurentsiameti 02.05.2011 otsus keelduda veeteenuse hindade kooskõlastamisest erastamisel sõlmitud lepingu alusel ja konkurentsiameti 10.10.2011 ettekirjutus uue veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluse esitamiseks konkurentsiameti metoodika alusel.

Kaebus rahuldati üksnes 10.10.2011 ettekirjutuse ühe punkti osas. Vastava punkti kohaselt lubas Konkurentsiamet ettekirjutuse täidetuks lugeda ainult juhul, kui konkurentsiamet on ASi Tallinna Vesi uue veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluse kooskõlastanud. Riigikohus selgitas, et uue hinnataotluse lahendamisel võib konkurentsiameti ja ASi Tallinna Vesi vahel tekkida erinevaid arusaamu ka küsimustes, mida konkurentsiamet ei ole ettekirjutuse resolutsioonis välja toonud. Vastavalt on AS-il Tallinna Vesi küll kohustus esitada uus hinnataotlus kooskõlas konkurentsiameti metoodika ja ettekirjutuses nõutuga, kuid ei saa tagada, et konkurentsiamet vastava taotluse ka rahuldaks.

Kohtuotsusega seonduvalt kaotas kehtivuse õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid konkurentsiameti ettekirjutuse osas tariifide langetamiseks. Tallinna Vesi alustab ettevalmistusi ettekirjutuse täitmiseks viisil, mis tagab Eesti õigusaktidest tulenevate nõuete järgimise Tallinna Vesi aktsionäride huve võimalikult kaitsval viisil. Muuhulgas on ettevõttel kavas kohtuda ka konkurentsiameti esindajatega. Tallinna Vesi hoiab aktsionäre kursis edasiste sammudega.