Töötav pensionär saab teha maksuvaba tulu avalduse nii sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale. Ta peab arvestama, et mis osa jääb ühele ja mis teisele. Silmas peab pidama, et tema kuine brutosissetulek ei ületaks 1200 euro piiri. Enammakstud tulumaksu saab tuludeklaratsiooniga tagasi.

Töötav pensionär peab maksuvaba tulu suuruse määramisel ennekõike silmas pidama enda igakuist kogutulu brutos (pension, töötasu, dividendid).

Töötav pensionär peab otsustama, kas esitab tulumaksuvabastuse avalduse:

  • tööandjale

  • sotsiaalkindlustusametile või

  • tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile.

Kui täna on pensionär esitanud tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tema pensionist tulumaksuvabastust üksnes sotsiaalkindlustusamet, siis uut avaldust ta esitama ei pea.

Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes pensionilt, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele.

Kui täna on pensionär esitanud tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tulumaksuvabastust üksnes tööandja. Siis peab ta ühendust võtma tööandjaga, täpsustamaks, kas ta peab avalduse uuesti esitama või mitte.

Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes tööandja poolt, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele.

Kui pensionär soovib, et maksuvabastust rakendataks nii pensionilt kui töötasult. Siis tuleb tal esitada kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale. Avalduse esitamisel peab töötav pensionär silmas pidama, et kokku saab tal igakuine maksuvabastus olla seaduses ettenähtud suuruses (kokku maksimaalselt 500 eurot kuus).

NB! Iga töötava pensionär peab ise jälgima, et tema maksuvabastus kuus ei ületaks ettenähtud summat. Sotsiaalkindlustusamet ei saa kontrollida, kas inimene kasutab maksuvabastust ka tööandja juures.

NÄIDE 1: Pensionär saab kuus 300 eurot pensioni ja 300 eurot palka. Pensionäri kogutulu on 600 eurot kuus, õigus maksuvabastusele on tal 500 eurot kuus. Pensionär esitab sotsiaalkindlustusametile maksuvabastuse avalduse summas 300 eurot. Seega saab ta kogu määratud pensioni kätte. Tööandjale esitab pensionär maksuvabastuse summas 200 eurot kuus. Selliselt saab pensionäril kogu ulatuses ettenähtud maksuvabastus kasutatud.

NÄIDE 2: Inimene saab töötasu 800 eurot kuus, pensioni 380 eurot kuus, II pensionisaba väljamakset 50 eurot kuus. Inimese tulumaksuga maksustatav kogutulu on 1230 eurot kuus (800­+380+50). Kuivõrd inimese kuine tulu on suurem kui 1200 eurot, on tal õigus maksuvabastusele 483 eurot kuus (500-500/900*(1230 - 1200)).

Pensionäril tuleb arvestada, et kui ta saab tulu mitmest kohast (pension, töötasu, või muu tulu), mis ületavad 1200 eurot kuus, siis ei pruugi anda igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

NÄIDE: Inimene, kes saab kogu aasta jooksul brutotöötasu 1200 eurot kuus ja kellele rakendatakse maksuvaba tulu 500 eurot kuus, müüb veebruaris kinnistu ja teenib kasu 12 000 eurot ning saab juunis dividendi tasu 3000 eurot. Kokku on inimese aasta tulu 29 400 eurot ((1200X12)+12 000+3000). Kuna tööandja on kogu aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et kui sa ei ole teinud maksuvaba tulu avaldust ehk ei kasuta täies ulatuses õigust maksuvabale tulule, siis sa saad tuludeklaratsiooniga enammakstud tulumaksu tagasi.

Mida eriti tähele panna? Sotsiaalkindlustusamet soovitab:

  • Mõtle 2018. aasta alguseks läbi, milliseks kujuneb eeldatavasti sinu aastane tulu. Sealhulgas igakuised tulud (nt töötasu, pension, üüritulu jm) ja ka loodetavad muud tulud (nt kasu kinnistu müügist, kasu väärtpaberite müügist vm).
  • Eeldatava aastatulu põhjal tee otsus igakuise maksuvaba tulu kasutamiseks ning teavita seda isikut, kellele oled andnud maksuvaba tulu arvestamise avalduse.
  • Kui tulu suurus on väga kõikuv ja/või prognoosimatu, on mõistlik aasta jooksul maksuvaba tuluga üldse mitte arvestada. Kui tagasivaates tekib aastatulu põhjal õigus tulumaksuvabastusele, siis saab selle 2019. aasta veebruaris esitatava tuludeklaratsiooni alusel tagasi.
  • Hoia oma e-maili aadress MTA-s ja eesti.ee portaalis värskena, et saaksime saata teavituse maksuvaba tulu täitumisest aasta keskel.