„Toetame investeeringutega projekte, mis eelkõige aitavad piirkondades luua uusi töökohti ja suurendavad ettevõtlusaktiivsust. Samuti aitavad investeeringud parandada teenuste kättesaadavust ja elukeskkonda väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Soovin, et erinevad maakonnad oleksid atraktiivsed nii kohalikele inimestele kui ka ettevõtjatele. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetused aitavad kindlasti seda eesmärki saavutada.“

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul loovad PKT erinevate valdkondade projektid prognoosi kohaselt aastaks 2023 kokku ligi 650 uut töökohta, enim uutel tööstus- ja ettevõtlusaladel Sauga Tehnopargis, Paikuse Rukkilille tööstusalal Pärnumaal ning Orgita tööstusalal Raplamaal.

Enim toetust 13 projekti kaudu sai turismivaldkond. „Turismiinvesteeringute eesmärk on piirkondade eripära rõhutavate turismiobjektide arendamine, et tuua külastajad Tallinnast kaugemale. Soovime pikendada turistide piirkonnas viibimise aega, et nende külastuse mõju ulatuks võimalikult paljude piirkonna ettevõteteni ja teenuseid saaksid pakkuda nii majutus- kui ka toitlustusettevõtted,“ lausus Harjo.

Ta tõi veel esile, et toetuse abil saavad mitmed olemasolevad turismiobjektid olulise edasiarenduse, et püsida jätkuvalt Eesti turismimagnetite hulgas. „Näiteks soovitakse toetuse abil avada Saaremaal Sõrve säärel külastajatele Sõrve tuletorn ja kaasajastada Suure Munamäe vaatetorni, kus valmib uudne siseekspositsioon, luuakse helindatud valgusinstallatsioonid ning uueneb sisekujundus. Samuti muudetakse Rakvere Vallimäe laululava kaasaegseks kontserdipaigaks,“ lisas Harjo.

PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamiseks.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetust saanud projektid:

HIIUMAA

Hiiu maakonnas toetatakse kokku 2,4 miljoni euroga. Toetuse tulemusel saab Hiiumaa endale uue ja atraktiivse turismiatraktsiooni, mille tulemusel pikeneb saarel turismihooaeg ning külastajatele pakutakse põnevaid tegevusi ka madalhooajal.

Tuuletorni Elamuskeskus
Toetuse suurus 854394,40 eurot

Toetuse abil on kavas Käinasse rajada aastaringselt külastajatele avatud peresõbralik, elamuslikku ja harivat meelelahutust pakkuv ning Hiiumaad tutvustav terviklik turismiatraktsioon, elamuskeskus Tuuletorn. Kuuel korrusel asuva interaktiivse ekspositsiooni ja tegevuskeskkonna kaudu pajatatakse lugusid Hiiumaast- inspireerivast loodusest ja kultuuripärandist.

Kärdla Keskväljaku ümberehitamine
Toetuse suurus 1 580 299,60 eurot

Toetuse abil on kavas ehitada ümber Kärdla keskväljak ning muuta keskväljak inimestele ja ettevõtlusele atraktiivsemaks. Projekti raames kujundatakse ümber liikluslahendused, väljakule lisatakse lipuväljaku funktsioon, väljaku keskele tehakse pergalo, mänguväljak, veesilm koos purskkaevuga, rohealad ning talvisel ajal ka uisuväljak.

LÄÄNE-VIRUMAA

Lääne-Virumaal toetatakse kokku kahte turismivalkdonna projekti, ühte linnasüdame projekti ning ühte keskus-tagamaa ühendust kogusummas 6,7 miljonit eurot.

Põhifookus Lääne-Viru maakonnas on turismivalkdonna suunal, kus Rakvere Vallimägi muutub Rakvere linnaruumi osaks ning kaasaegseks kontserdipaigaks ning uue põneva objektina luuakse Arknasse tervise ja agroturismi teemapark. Nende projektide mõjul oodatakse piirkonda nii sise- kui välisturiste. Näiteks Arkna mõisas luuakse avamisjärgselt 20 uut töökohta ning ollakse valmis vastu võtma ca 33 000 külastajat aastas.

Rakvere Vallimäele kavandatud Laululava kompleksi väljaehitamine
Toetuse suurus: 2 455 650 eurot

Toetuse abil on kavas rajada Rakvere vallimäele kaasaegne unikaalne esinemispaik ning vabaõhu meelelahutuskeskus erinevate sündmuste läbiviimiseks.

Arkna Tervise ja Agroturismi Teemapargi rajamine
Toetuse suurus: 1 640 500 eurot

Toetuse abil on kavas kujundada Arkna Tervise- ja Agroturismi Teemapargist rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline reisisihtkoht, kuhu tullakse nautima ruumikat tervise- ja agroturismi teemaparki, kus põimuvad omavahel tervislikkus, agroturism, ajaloolisus, innovatsioon ja tootmine, kultuur ja puhkus.

Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine I etapp
Toetuse suurus: 1 986 911,54 eurot

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Rakvere ajalooline vanalinna peatänav Pikk tänav kaasaegseks jalakäijatesõbralikuks promenaadiks, mis ühendab moodsat linnakeskust Rakvere peamise vaatamisväärsuse vallimäega.

Sõmeru-Näpi kergliiklustee rajamine
Toetuse suurus: 392 773,10 eurot

Toetuse abil ühendatakse Näpi ja Sõmeru alevike vaheline ala ning rajatakse 2,4 km valgustatud kergliiklusteed ühendamaks olemasolevad kergliiklusteed ühtseks võrgustikuks.

PÄRNUMAA

Pärnu maakonnas toetatakse 3 turismivalkdonna projekti, 3 tööstusala, 1 inkubatsioonivõimaluste väljaarendamise ja 1 keskus-tagama ühendamise projekti kogusummas 3, miljonit eurot.
Pernova Loodusmaja tervikliku turismiatraktsiooni väljaarendamine, külastuskeskuse elavdamine ja koostöövõrgustiku käivitamine
Toetuse suurus 216 848,60 eurot

Toetuse abil on kavas arendada välja Pernova Loodusmaja uued ja atraktiivsed tooted ja teenused, moodustatakse koostöövõrgustik piirkonna teiste turismiasjalistega tervikpakettide loomiseks ja turismisihtkoha tutvustamiseks. Projekti tulemusena pakub Pernova Loodusmaja nii lastele kui täiskasvanuile mõeldud põnevaid virtuaalreaalsuse elamusi ja interaktiivseid esitlusi. Täismahus käivituvas 360° panoraamvaatega 4K tehnikal põhinevas planetaariumis toimuvad seansid koos planetaristi selgitustega.

Pärnu rannaalale ligipääsetavuse parendamine ning ettevõtluse infrastruktuuri arendamine
Toetuse suurus 298 610,10 eurot

Projekti tulemusel rajatakse 463 m pikkune peamiselt puidust, kohati vaiadele ehitatud ühendustee, mis ühendab Rannaparki muuli äärest supelrannaga ning mis saab ühenduse olemasolevalt asfaltkattega teelt.

Muuseumraudtee taristu
Toetuse suurus 23 749,00 eurot

Toetuse abil on kavas korrastada Eesti vanim töötav kitsarööpmeline auruvedur, mille tulemusena muutub MTÜ Eesti Muuseumraudteed senisest atraktiivsemaks.

Paikuse valla Rukkilille tööstusküla
Toetuse suurus 776 735,56 eurot

Projekti raames rajatakse Paikusele ettevõtlusala, mis loob eeldused ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive suurenemiseks ning majandusaktiivsuse kasvuks.

Põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla ja riigimaantee nr 19342 Reiu tee ristmiku väljaehitamine
Toetuse suurus 183 358,60 eurot

Projekti raames ehitada välja põhimaantee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla ja riigimaantee nr 19342 Reiu tee ristmik, mis tagab turvalise ligipääsu arendatavale ettevõtlusalale. Projekti käigus ehitatakse ettevõtlusalale suunduv tee 800 m ulatuses laiemaks, sõiduradade vahele paigutatakse barjäär, et takistada ebaturvalist vasakpöörde tegemist ning ehitatakse välja jalakäijate ülekäigukoht koos ohutussaarega. Projekti tulemusena paraneb turvaline juurdepääs ettevõtlusalale.

Sauga tehnopargi väljaarendamine
Toetuse suurus: 699 981,63 eurot.

Toetuse abil on kavas rajada 10 uue ettevõtluskrundi jaoks vajalikud kommunikatsioonid (ühisvee- ja kanalisatsioonivärk, sadeveekanalisatsioon) ja juurdepääsutee koos kergliiklustee ja tänavavalgustustega.

Ettevõtluskeskkonna taristu parendamine - Kase tänava ühendamine Ehitajate teega
Toetuse suurus: 399 907,15 eurot.

Toetuse abil on kavas Niidu tööstusalal rajada teelõik mis ühendab Kase tn ja Ehitajate tee, et tagada tööstusalale asuvate ettevõtete paremad liiklemistingimused.

Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori käivitamine
Toetuse suurus 199 976,61

Projekti raames rajatakse Pärnu linna südamesse ettevõtlus- ja inkubatsioonikeskus – arendatakse välja inkubaatori inkubatsiooni- ja tugiteenused ning remonditakse kuni 20 inkubanti mahutav hoone.
Projekti tulemusena on Pärnumaale tekkinud ettevõtlust soosiv, loov ja sünergiline keskkond,

Bussipeatuste taristu – Pärnumaa bussiterminalide võrgustik
Toetuse suurus 503 200 eurot

Pärnumaale rajatakse 7 uut bussiterminali ja Vändra alevi bussijaam kaasajastatakse. Koos 2018.a. valmiva Pärnu keskterminaliga moodustub bussiterminalide võrgustik.

RAPLAMAA

Rapla maakonna toetused lähevad kolme ettevõtlusala arendamiseks kogusummas 2,5 miljonit eurot. Järvakandi ja Kohila tööstusalade puhul lahendatakse projektide raames ära olulised kitsaskohad raskeveokitega aladele juurdepääsu saamiseks ning Orgitale rajatakse uus tööstusala, mis loob eeldused ca 140 uue töökoha loomiseks.

Järvakandi tööstuspargi arendamine
Toetuse suurus 1 280 544,55 eurot

Toetuse abil on kavas likvideerida tööstusala infrastruktuuri kitsaskoht teedevõrgu osa renoveerimisega ning valgustamisega: renoveeritakse Saeveski, Vana-Asula ja Vana-Asula põik tänavad ning Lauavälja tänav ja Tupiku tee, paigaldatakse puuduv tänavavalgustus ning rajatakse kõnnitee Vana-Asula tänava lõigule.

Ligipääsutee rekonstrueerimine Kohila tööstusaladele ja töökohtadele
Toetuse suurus 590 895,11 eurot

Toetuse abil on kavas Härjaoja tee rekonstrueerimine ja valgustusega kergtee rajamine. Härjaoja tee rekonstrueerimine on vajalik Kohila tööstusalade Läti-suunalise kaubaveo Kohila aleviku ümbersõidu lühemaks ja turvalisemaks muutmiseks ning lahendab olulise kitsaskoha ligi 18 ettevõtte jaoks, kus on kokku ca 600 töötajat.

Orgita ettevõtlusala - logistika ja tööstuspark
Toetuse suurus on: 674 998,20 eurot

Toetuse abil on kavas välja arendada kõikide kommunikatsioonidega varustatud ettevõtlusala, kus on 16 hoonestatavat kinnistut, kogupinnaga 68 638m2 ning juurdepääsutee tööstuspargi alale (sh kiirusmuute rada Tallinna-Pärnu maanteelt).

SAAREMAA

Saare maakonnas saab toetuse 2 turismiprojekti ja 2 tööstusala kogusummas ca 1,1 miljonit eurot.
Mõlemad Saaremaa turismiprojektid on mõlemad tuntud turismimagnetid, mis arendavad edasi olemasolevat külastuskeskkonda, et hoida Saaremaal viibivaid külastajaid pikemalt piirkonnas ning annavad seeläbi võimaluse ka piirkonna ettevõtjatel pakkuda täiendavalt erinevaid teenused (nt toitlustus- ja majutusteenused).

Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine
Toetuse suurus 626 152,07 eurot

Projekti tulemusena muutub Kuressaare kindluse ja Saaremaa muuseumi sisu kaasaegsemaks, nauditavamaks ja arusaadavamaks erinevatele külastajate gruppidele. Projekt koosneb kahest tegevuste kogumist. Esiteks kindluse kui rekreatiivse keskuse arendamine. Projektiga tagatakse külastajatele parem juurdepääse kindlusele ja luuakse uued meelelahutusatraktsioonid. Projekti teiseks eesmärgiks on Kuressaare kindluse ajaloolise teemapargi väljaarendamine, kus eksponeeritakse kindluse erinevaid etappe.

Sõrve tuletorni avamine külastajaile EV 100 aastapäeval
Toetuse suurus 111 629,14 eurot.

Projekti eesmärgiks on Saaremaal Sõrve säärel asuva Sõrve tuletorni külastajatele avamine. Projekti käigus renoveeritakse ning kohandatakse külastuste võimaldamiseks ning ohutuks muutmiseks Sõrve tuletorn ning luuakse tuletorni ja tema ajalugu tutvustav ekspositsioon. Tuletorn on kavas külastajatele avada Eesti Vabariigi 100. aastapäeval aastal 2018.

Oti tööstusala arendus
Toetuse suurus 199 999,90 eurot

Projekti raames lahendatakse Oti ettevõtlusala kitsaskoht, rekonstrueeritakse juurdepääsuteed.

Muhu valla Liiva keskuse ettevõtlusala arendamine
Toetuse suurus 198 113,75 eurot

Projekti raames arendatakse välja Muhu valla Liiva keskuse 5 500 m² suurune ettevõtlusala.

VÕRUMAA

Võru maakonnas saab toetuse 4 turismiprojekti, 1 tööstusala ja 1 keskuste ja tagamaa ühenduste väljaarendamise projekt kogusummas ca 2,8 miljonit eurot.

Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine
Toetuse suurus 425 324,39 eurot

Toetuse abil on kavas uuendada Baltikumi kõrgeim tipp, rahvuslik sümbol Suur Munamägi koos funktsionalistliku arhitektuuripärandina rahvusvahelise kaitse all oleva vaatetorniga. Valmib uudne siseekspositsioon, luuakse helindatud valgusinstallatsioonid, uueneb sisekujundus, lisanduvad väliekspositsioon ja laste mängualad.

Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus
Toetuse suurus 383 350,00 eurot

Toetuse abil on kavas Rõuge Ööbikuoru arendamine terviklikuks turismikompleksiks. Selleks seotakse omavahel objektid radade, sildade, paviljonide, valgustuse, haljastuse, lasteala jm väikeobjektidega ning sise- ja välisnäituste lisamisega.

Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks
Toetuse suurus: 1 511 123,98 eurot

Haanja tervise- ja puhkekeskuse kui aastaringselt atraktiivseid tegevusvõimalusi pakkuva keskuse edasiarendamine. Projekti tegevuseks on Haanja puhke- ja spordikeskuse kergliiklustee, lasketiiru stardi- ja finišiala laienduse, tehislumetootmise pumplahoone, kõrgsurvetorustiku ja asfaldiplatsi ehitustööd ning valgustuse rajamine rullirajal.

Teemapargi Liikluslinn arendamine
Toetuse suurus 189 608,93 eurot

Toetuse abil saab Liikluslinn aastaringselt külastatava atraktsioonide maja, kus asuvad libeda- ja pimedasõidurada ning temaatiline õppeklass. Atraktsioonid on ühtaegu seikluslikud-mängulised kui ka õpetlikud, suunatud lastega peredele.

Kobela tööstusalaga piirneva taristu rekonstrueerimine
Toetuse suurus 217 849,09 eurot

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida 550 meetri pikkune teelõik koos tänavavalgustusega, eesmärgiga parendatakse Kobela alevikus Lusti teega piirnevate nii olemasolevate kui ka uute ettevõttete liiklemistingimusi.

Osula-Varese kergliiklustee rajamine
Toetuse suurus 165 000 eurot

Toetuse abil rajatakse 3,5 km pikkune kergliiklustee Osula ja Varese külade vahele. Projekti tulemusena paraneb piirkonna elanike juurdepääs töökohtadele ja avalikele teenustele, samuti aitab kergtee kaasa liiklusohutuse paranemisele.