EMA esitas keskkonnainspektsioonile (KKI) ja keskkonnaagentuurile (KAUR) avalduse, paludes Soomaa raied viivitamatult peatada ning tellida uus, auditeeritud inventeerimine, mis hoiaks ära edasise keskkonnakahju põhjustamist. EMA andmetel tellis Soomaal kasutusvaldust omav osaühing looduskaitsealal paikneva metsa kohta uued inventeerimisandmed, et hiilida mööda Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast.

Kodanikuühenduse eestvedajad kontrollisid läinud nädalal avalikuks saanud ning laialdast pahameelt tekitanud 40-hektarilist raiet otse Soomaa rahvuspargi südames, sealse külastuskeskuse vahetus läheduses, leides peale droonidega ala uurimist ja avaliku andmestiku võrdlemist, et sealse maa kasutusvaldust omav Strobus OÜ on tõenäoliselt läbi viinud suurejoonelise metsapettuse.

Kodanikuühenduse andmetel tellis maa kasutusvaldust omav osaühing möödunud aastal looduskaitsealal asuva metsa kohta uued inventeerimisandmed, mis näitab puistuid kohati 15-20 aastat nooremana kui eelmine, viis aastat varem läbi viidud inventeerimine. Eeldatavasti on uus inventeerimine tellitud just selleks, et hiilida mööda Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast, mille alusel on seal üle 80 aastaste pehmelehtpuude raie keelatud.

Samuti on üks eraldis, mille peal paistab aerofotolt mets, märgitud lagedaks, üksikpuudega alaks, võimaldades seal sanitaarraie nime all lageraiet teha. Leidub ka juhuseid, kus veerraiega külgnevad alad ei ole peale eelmist, neli aastat tagasi toimunud veerraiet veel nõuetekohaselt uuenenud.

Juhul, kui kodanikuühenduse kahtlusel on alust, siis ei vasta Soomaal raiutud puit FSC kontrollitud puidu standardile, sest kontrollitud puidu standard ei luba ebaseaduslikult ega kõrge kaitseväärtusega aladelt raiutud puitu kasutada. Ehkki Strobus OÜ FSC sertifikaati ei oma, võib ta müüa oma puitu FSC tarneahela sertifikaadi omanikele, põhjustades seega võimalikku majandus- ja mainekahju ka nendele ettevõtetele.

Keskkonnaamet: rahvuspargi alal on teatud raie lubatud

Keskkonnaameti sisekommunikatsiooni peaspetsialist Maiki Lipandi sõnul on sellel kinnistul vastavalt rahvuspargi kaitse-eeskirjale lubatud turberaie (aegjärkne raie ja veerraie), harvendusraie ja sanitaarraie.

Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirja kohaselt on piiranguvööndis lubatud turberaie kuni ühe hektari suuruse langina. Keelatud on üle 140-aastaste okaspuude, üle 120-aastaste kõvalehtpuude ja üle 80-aastaste pehmelehtpuude raiumine; samuti on keelatud puurindest puuliigi või vanuserühma väljaraie.

Keskkonnaamet hindab Lipandi sõnul metsateatiste menetlemisel kavandatud tegevuste vastavust seadusandlikele aktidele, nt metsaseadusele, looduskaitseseadusele, kaitse-eeskirjale. Eraldistel, kus leidub kaitse-eeskirjas mainitud vanu puid või tekib oht puurindest liigi või vanuserühma väljaraieks, on keskkonnaamet juhtinud metsateatist väljastades tähelepanu kaitse-eeskirjale ja selgitanud, et taoliste puude raie on eeskirjaga vastuolus.

"Tõramaa kinnistul asub keskkonnaregistri andmetel osaliselt musträhni elupaik ja osaliselt händkaku elupaik. Mõlema linnuliigi näol on tegu III kategooria kaitsealuste liikidega. Händkaku elupaigas on lubatud teostada harvendusraiet ning musträhni elupaigas lisaks ka turberaiet ja sanitaarraiet," kommenteeris Lipand.