Projekteerimisjuhised on koostatud Prantsusmaa konsultatsiooni- ja tehnoloogiaettevõte SYSTRA S.A, kes on varasemalt võitnud Rail Baltica projekteerimisjuhiste hanke.

Projekteerimisjuhistes on määratud peamised nõuded ja standardid Rail Baltica raudtee rööbastee, muldkeha, drenaažide, truupide, sildade, viaduktide, tunnelite, energialahenduste, signaalsüsteemide, telekommunikatsiooni süsteemide, järelevalve kontrolli, andmete omandamise ja haldamise, reisijate terminalide, möödasõiduteede, keskkonnaalaste nõuete, kliimamuutustega kohanemise, BIM nõuete, arhitektuuriliste ja haljastuslike nõuete, aga ka kasutatavuse, hooldamiste ning turvalisuse kohta.

"Rail Baltica projekteerimisjuhiste kinnitamine on üks olulisemaid verstaposte projekti teostamisel. Samuti on see oluline täitmaks kohustusi, mis tulenevad Euroopa Komisjoniga (INEA, ehk transporditaristu projektide rakendusametiga) sõlmitud Rail Baltica toetuslepingust," sõnab Baiba Rubesa, RB Rail tegevjuht ja juhatuse esimees. Juhised on tema sõnul alus äsja alanu Rail Baltica projekteerimisprotsessis.

„Oleme rahul SYSTRA S.A välja pakkunud raudtee pikaajalise visiooniga, mis aitab saavutada Rail Baltica taristu kuluefektiivsuse, kaasaegse ja turvalise projekteeris- ja ehitusprotsessi. Töös on arvestatud ka seniseid Euroopa Liidu parimad praktikad," märgib Rubesa.

Peamiste Rail Baltica projekteerimiskriteeriume koostades otsiti võimalusi, mis lisaksid loodavale raudteetaristule enim väärtust, kuid oleksid siiski vastavuses ka ELi transpordivõrgu koostalitluse tehnilise kirjeldusega (TSI - P2, F1). Muuhulgas lepiti võrreldes varem kavandatuga kokku maksimaalse projektkiiruse suurendamises 249 km/h (reisirongide maksimaalne kiirus on seejuures 234km/h), maksimaalse teljekoormuse suurenemises 25 tonnini ning kaubarongide maksimaalse pikkuse suurenemises 1050 meetrini.

Võimalikud erandid on lubatud põhjendatud juhtudel.

Projekteerimisjuhiste juhendmaterjal sätestab Rail Baltica projektiks järgmised põhiparameetrid:

- Raudteeliini maksimaalne projektkiirus reisirongidele on 249 km/h ning kaubarongidele 120 km/h

- Kaubarongide maksimaalseks pikkuseks võib olla 1050 meetrit

- Maksimaalne teljekoormus - 25 tonni

- Rail Baltica taristul ei saa olema samatasandilisi ristumiskohti (ehk nn raudteeülesõidukohti) ei maanteede ega 1520/1524 mm raudteede rööbasteedega, välja arvatud olukordades, kus ei ole võimalik kasutada muid lahendusi

- Ligipääs hooldustöödeks ning hädaabiteenusteks põhiliinil peab olema tagatud iga kahe või kolme kilomeetri tagant ja lisaks konkreetsetes piirkondades

- Raudtee pealisehitis saab olema ballastalusel paiknev rööbastee

- Raudtee elektrifitseerimisel kasutatakse 2x25kV süsteemi

- Liiklushaldus - kasutatakse kõige uuema põlvkonna Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS - Level 2, Baseline 3)

Projekteerimisjuhised võimaldavad tagada Rail Baltica raudtee koostalitusvõime ning edendavad selle projekteerimis- ja ehitamisprotsessi kõigis kolmes Balti riigis.

Lisainfo Rail Baltica projekteerimisjuhiste kohta on leitav siit.

Täismahus projekteerimisjuhiste juhendmaterjal on peagi kättesaadav lepingulistele tarnijatele.