Kaebuse esitamise ajendiks on maanteeameti käskkiri, mis kehtestas Harjumaal osalise tasuta ühistranspordi vanusegruppide põhiselt alates 1. juulist 2018. Osaline tasuta ühistranspordile üleminek mõjutab olulist osa AS Samat reisijatest ja põhjustab ebaõiglast konkurentsi bussisektoris, leiab bussifirma.

Firma kommertsliinid toimivad paralleelselt riigi doteeritavate avalike liinidega. Seega peab ettevõte nüüd konkureerima avalike liinidega, kus suur osa sõitjatest saab sõita täiesti tasuta. Suurima löögi all on ettevõtte teatel kommertsliinid Tallinn-Saku ja Tallinn-Keila suunal. "On ilmne, et sõidu planeerimisel sunnitakse reisijat kattuvate või ajaliselt lähedaste väljumiste puhul eelistama riigi poolt doteeritavat tasuta sõitu, mitte ostma sõidu turuhinnale vastavat piletit," seisab pressiteates.

Maanteeamet olevat võimupiire ületanud

30. juulil vaidlustas Samat maanteeameti peadirektori juuni lõpus välja antud käskkirja. Kaebuse kohaselt on käskkiri esiteks tühine, kuna see on antud omavoliliselt majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni määruse volitusnormi ületades ning vastuolus ühistranspordiseadusega. Määrus ei lubanud diferentseerida tasuta sõiduõiguse andmist reisija vanuse alusel. Sellist õigust ei oleks minister saanud maanteeametile edasi volitada ka ühistranspordiseadusest lähtuvalt.

Lisaks panevat seadus maanteeametile kohustuse kehtestada kas piletihinna või sõidukilomeetri hinna, kuid käskkirjaga mõlema kehtestamine olevat õigusvastane. Teiseks olevat amet kehtestanud ühistranspordi turu aluspõhimõtteid muutva käskkirja selle mõju kaalumata, turuosalisi ära kuulamata ja oma otsust põhjendamata. "Absoluutselt ei ole analüüsitud, hinnatud ega arvestatud regulatsiooni mõju kommertsliinide tasuvusele ja toimimisele," kurdab bussifirma.

"Kogu menetlust iseloomustab fakt, et MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ettepaneku esitamise ja tasuta ühistranspordi kehtestanud käskkirja andmise vahele jäi ainult üks tööpäev. Käskkirja andmise ja „uue korra“ jõustumise vahele 1. juulil 2018 jäi samuti ainult üks tööpäev," märgitakse teates.

Keelatud riigiabi?

Maanteeameti käskkiri on lisaks volitus- ja menetlusnormide rikkumisele ka sisuliselt õigusvastane, kuna selle andmisel ja rakendamisel on jäetud täitmata Euroopa Liidu riigiabi reeglid, sealhulgas transpordimääruse erinõuded transpordisektoris riigiabi andmisele. Tasuta sõidu pakkumisega kaasnev toetus avalikele liinidele (osas, milles see katab piletitulu kaotuse valitud ettevõtjatele) on riigiabi ning riigiabi reeglite rakendumist välistavate erandite tingimused ei ole täidetud.

Sellises olukorras oleks pidanud riik teavitama oma kavatsustest Euroopa Komisjoni, kellel on ainupädevus hinnata riigiabi lubatavust. Vastavalt Euroopa Liidus kehtivale riigiabi rakendamiskeelule, ei tohtinud käskkirja ellu viia enne Euroopa Komisjonilt loa saamist. Kuna luba puudub, siis rikub käskkiri rakendamise keeldu. Euroopa kohtute praktikast tulenevalt peab liikmesriigi (Eesti) kohus tegema selles olukorras kõik vajalikud järeldused, eelkõige takistama abi edasisi väljamakseid. Selleks tuleb õigusvastane ja Euroopa Liidu õigusega vastuolus käskkiri tühistada.