Eesti Elektromobiilsuse Programmi kiirlaadimistaristu (ELMO) avaliku enampakkumise võitja Luku-Expert OÜ tegi taristu omandamiseks küll parima hinnaga pakkumise, kuid seda ei arvestatud. Selle asemel kuulutati võitjaks Elektrilevi OÜ, mille pakkumus oli 15 000 euro võrra madalam. Nimelt leidis MKM, et parim pakkuja ei suutnud juriidiliselt siduvalt tõendada teenuse katkematut jätkumist.

Luku-Expert ise on seisukohal, et nende pakkumine oli tehtud täpses vastavuses enampakkumise tingimustega ja ettevõte on valmis alustama taristu opereerimise ning klientide teenindamisega.

Veel enam, Luku-Expert väidab, et juba aasta tagasi soovisid MKM-i ning seotud riigiettevõtete ametnikud anda ELMO laadimisvõrgu üle Elektrilevile, kuid toona protsess takerdus, sest rahandusministeerium nägi ministri kavas ohtu saada Euroopa Komisjonilt süüdistus keelatud riigiabi andmises. "Käesoleva protsessiga püüavad ametnikud saavutada juba aasta tagasi kavandatut – anda taristu üle Elektrilevile teises formaadis – kuid riskitakse endiselt ohuga saada süüdistus keelatud riigiabi andmises, kui ei arvesta enampakkumise tulemustega," väitis ettevõte.

Tallinna Halduskohus rahuldas 15. augustil Luku-Experdi esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri käskkirja kehtivuse 30 päevaks, keelates MKM-il ja SA-l KredEx sõlmida nimetatud ajavahemikul Elektrileviga lepingut.

MKM ja SA KredEx esitasid 17. augustil määruskaebuse eelneva peale esialgse õiguskaitse kohaldamise osas. Tallinna Ringkonnakohus jättis MKM ja SA KredEx määruskaebused rahuldamata. Vaidluse lahendamine jätkub Tallinna Halduskohus.

Ministeerium: puuduliku pakkumuse edukaks tunnistamine oleks andnud Luku-Experdile ebaausa eelise

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja ja enampakkumise komisjoni liige Juku Paulus sõnas, et komisjon käitus oma otsustes erapooletult ning tugines oma hinnangutes vaid enampakkumise tingimustes nõutule. "Enampakkumuse tingimused olid sellised just põhjusel, et oleks kindlustatud laadimistaristu järjepidev toimimine ning klientide rahulolu," põhjendas ta.

Tingimused olid Pauluse sõnul kõigile pakkujatele võrdsed ja nägid muu hulgas ette võimaluse esitada ka ühispakkumus, mis oli mõeldud just selleks, et kui mõne nõude täitmisega on probleeme, saab toetuda teise osapoole kogemusele. "Luku-Experdi poolt esitatud pakkumus ei vastanud kokku kahele esitatud konkreetsele tingimusele."

"Komisjon ei oleks käitunud erapooletult kui oleks tunnistanud edukaks puuduliku pakkumuse ja andnud seega ebaausa eelise Luku- Experdile. MKM on hinnanud pakkumusi erapooletult, meil pole põhjust eeldada, et ka Tallinna Ringkonnakohus teisele seisukohale jääda võiks," sõnas ta.