Austatud hr rahandusminister,

seoses avalikuks tulnud mastaapse ja pikaajalise rahapesu juhtumiga Danske Bank`i Eesti filiaalis, aga võimalik, et ka teistes Eesti krediidiasutustes, on õiguskomisjon alustanud asjaolude selgitamiseks asjaomaste riigiinstitutsioonide esindajate ärakuulamisi eesmärgiga tugevdada õiguskorda selliselt, et edaspidi selliseid juhtumeid ära hoida. Eelmainitust tulenevalt palun kirjalikku vastust alltoodud küsimustele:

1. Kas Finantsinspektsioon reageeris perioodil 2009-2014 välisriikidelt tulnud signaalidele rahapesust Eestis tegutsevates pankades, kas seda arutati arutati FI nõukogu ja rahandusministeeriumi tasandil ning kas, millal ja missuguse sisuga järelpärimisi saadeti Venemaa jt signaalriikide pädevatele asutustele rahapesuga seotud asjaolude väljaselgitamiseks?

2. Kas Eesti Finantsinspektsioon on 26.08.2008 sõlmitud koostöölepingu raames pöördunud Vene Föderatsiooni Keskpanga poole rahapesu puudutava informatsiooni saamiseks ja kas vene pool on selles küsimuses sisulist koostööd teinud?

Lugupidamisega

Jaanus Karilaid
esimees